รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
ผศ. ดร. พงษ์ชัย จิตตะมัย ผู้บริหาร SUT Executives


หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

2018-12-09 ถึง 2018-12-09

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Indonesia

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
ผศ. ดร. พงษ์ชัย จิตตะมัย ผู้บริหาร SUT Executives


เข้าร่วมประชุม The 1th AUAP and IAUP Joint International Conference และ The 33rd AUAP Annual Conference ในหัวข้อ Developing the Sustainability of Higher Education Institutions in the Digital Era at University of Surabaya, Indonesia

2018-09-07 ถึง 2018-11-07

AUAP

Indonesia

Outbound
เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

สำนักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ. ดร. วิทธวัช โมฬี ผู้บริหาร SUT Executives


เดินทางไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ ณ FPT University ประเทศเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2562

2019-03-07 ถึง 2019-03-10

FPT University

Vietnam

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ
ผศ. ดร. วีรชัย อาจหาญ ผู้บริหาร SUT Executives


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบนิเวศ Startup ระหว่างไทยและสาธารณรัฐชิลี

2019-01-06 ถึง 2019-01-13

Chile

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ
รศ. ดร. บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้บริหาร SUT Executives


เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาในหัวข้อ Times Higher Education World Academic Summit ในระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2562 ณ ETH Zurich, The Swiss Federal Institute for Technology in Zurich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

2019-09-09 ถึง 2019-09-12

The Swiss Federal Institute for Technology in Zurich

Switzerland

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักงานอธิการบดี
สถานกีฬาและสุขภาพ
นาย วีรวัชร์ ทองยอดดี ผู้บริหาร SUT Executives


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม สมาคมฮอกกีแห่งประเทศไทย ขอให้เข้าร่วมศึกษาดูงานการแข่งขันกีฬาฮอกกี

2019-03-26 ถึง 2019-03-31

Malaysia

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักงานอธิการบดี
สถานกีฬาและสุขภาพ
นาย วีรวัชร์ ทองยอดดี ผู้บริหาร SUT Executives


เข้าร่วมแข่งขันกีฬา

2018-07-12 ถึง 2018-12-15

Myanmar

Outbound
อื่น ๆ

สำนักงานอธิการบดี
สถานกีฬาและสุขภาพ
นาย วีรวัชร์ ทองยอดดี พนักงาน SUT Staff


เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา (นักกีฬากอล์ฟ)

2018-06-09 ถึง 2018-10-09

Malaysia

Outbound
อื่น ๆ

สำนักงานอธิการบดี
สถานพัฒนาคณาจารย์
ผศ. พญ. พรทิพย์ นิ่มขุนทด ผู้บริหาร SUT Executives


ไปพัฒนาความร่วมมือและศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ Shibaura Institute of Technology

2018-12-12 ถึง 2018-12-15

Shibaura Institute of Technology (SIT)

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักงานอธิการบดี
สถานพัฒนาคณาจารย์
Dr. Ian Davis (SFHEA)
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


วิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ Certificate in Learning and Teaching in Higher Education Programme (CLTHE) Module 2 : Enhancing professional practice in Higher Education

2018-11-12 ถึง 2018-11-16

Queensland University of Technology

Australia

Inbound
วิทยากรบรรยาย

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ] 115 [ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018