รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายด้านดัชนีความเป็นเลิศ
ผศ. ดร. ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ ผู้บริหาร SUT Executives


เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาในหัวข้อ Times Higher Education World Academic Summit ในระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2562 ณ ETH Zurich, The Swiss Federal Institute for Technology in Zurich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

2019-09-09 ถึง 2019-09-12

The Swiss Federal Institute for Technology in Zurich

Switzerland

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักงานอธิการบดี
ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
รศ. ดร. วชรภูมิ เบญจโอฬาร ผู้บริหาร SUT Executives


ประชุมสัมมนา THE Leadership & Management Summit ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2562 ณ City University of Hong Kong ประเทศฮ่องกง

2019-07-17 ถึง 2019-07-19

THE (Times Higher Education)

Hong Kong

Outbound
เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

สำนักงานอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ
รศ. ดร. ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ ผู้บริหาร SUT Executives


ประชุมสัมมนา THE Leadership & Management Summit ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2562 ณ City University of Hong Kong ประเทศฮ่องกง

2019-07-17 ถึง 2019-07-19

THE (Times Higher Education)

Hong Kong

Outbound
เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

สำนักงานอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
ผศ. ดร. พนารัตน์ รัตนพานี ผู้บริหาร SUT Executives


เดินทางเข้าร่วมประชุมและบรรยาย Second: Russian-Thai Roundtable (RTRT 2019) - Collaboration on Gifted Education and Research in Science, mathematics and Music ด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษและการวิจัยนั้น เรื่อง Highlights of Collaboration between Suranaree University of Technology and Russian Institutes ณ Skolkovo Institute of Science and Technology (Skoltech) กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย

2019-10-21 ถึง 2019-11-23

Skolkovo Institute of Science and Technology

Russia

Outbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักงานอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
ศ. ดร. สันติ แม้นศิริ ผู้บริหาร SUT Executives


ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ รัตนพานี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สุวิทวัส อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และนางสาวสุมิตรา วิไชยคำมาตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม World Technology Universities Congress 2019 ณ National Taiwan University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

2019-10-02 ถึง 2019-10-04

National Taiwan University of Science and Technology

Taiwan


เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

สำนักงานอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
ศ. ดร. สันติ แม้นศิริ ผู้บริหาร SUT Executives


รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลพร้อมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับเชิญจาก Novosibirsk State University (NSU) และสถาบันในกำกับ Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (SBRAS) สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย ณ CERN สหพันธรัฐรัสเซีย และพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย ในระหว่างวันที่ 8-13 กันยายน 2562

2019-09-08 ถึง 2019-09-13

Novosibirsk State University (NSU)

Russia

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักงานอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
Mr. Jigne Namgyal


มทส. มอบทุนการศึกษาให้กับรัฐบาลราชอาณาจักรภูฏาน ผ่านผู้ประสานงานสถานเอกอัครราชทูตภูฏานภายใต้ทุนการศึกษาวิเทศบัณฑิต จำนวน 1 ทุน ในปีการศึกษา 2562 ได้แก่ Mr.Jigne Namgyal ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2019-07-01 ถึง 2022-07-01

Bhutan

Inbound
อื่น ๆ

สำนักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
ผศ. ดร. พงษ์ชัย จิตตะมัย ผู้บริหาร SUT Executives


หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

2018-12-09 ถึง 2018-12-09

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Indonesia

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
ผศ. ดร. พงษ์ชัย จิตตะมัย ผู้บริหาร SUT Executives


เข้าร่วมประชุม The 1th AUAP and IAUP Joint International Conference และ The 33rd AUAP Annual Conference ในหัวข้อ Developing the Sustainability of Higher Education Institutions in the Digital Era at University of Surabaya, Indonesia

2018-09-07 ถึง 2018-11-07

AUAP

Indonesia

Outbound
เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

สำนักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ. ดร. วิทธวัช โมฬี ผู้บริหาร SUT Executives


เดินทางไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ ณ FPT University ประเทศเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2562

2019-03-07 ถึง 2019-03-10

FPT University

Vietnam

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ] 115 [ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018