รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรม
ผศ. ดร. นิธินาถ ศุภกาญจน์ ผู้บริหาร SUT Executives


เข้าร่วมประชุมสัมมนา The World Academic Summit หัวข้อ The transformative power of research: advancing knowledge, dirving economies, building nations

2018-09-25 ถึง 2018-09-27

Singapore

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรม
ผศ. ดร. นิธินาถ ศุภกาญจน์ ผู้บริหาร SUT Executives


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการเข้าร่วมประชุมสัมมนา THE World Academic Summit

2018-09-24 ถึง 2018-09-27

Singapore

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ. พญ. นพร อึ้งอาภรณ์ ผู้บริหาร SUT Executives


ไปพัฒนาความร่วมมือและศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ Shibaura Institute of Technology

2018-12-12 ถึง 2018-12-15

Shibaura Institute of Technology (SIT)

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายด้านดัชนีความเป็นเลิศ
ผศ. ดร. ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ ผู้บริหาร SUT Executives


เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาในหัวข้อ Times Higher Education World Academic Summit ในระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2562 ณ ETH Zurich, The Swiss Federal Institute for Technology in Zurich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

2019-09-09 ถึง 2019-09-12

The Swiss Federal Institute for Technology in Zurich

Switzerland

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักงานอธิการบดี
ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
รศ. ดร. วชรภูมิ เบญจโอฬาร ผู้บริหาร SUT Executives


ประชุมสัมมนา THE Leadership & Management Summit ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2562 ณ City University of Hong Kong ประเทศฮ่องกง

2019-07-17 ถึง 2019-07-19

THE (Times Higher Education)

Hong Kong

Outbound
เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

สำนักงานอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ
รศ. ดร. ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ ผู้บริหาร SUT Executives


ประชุมสัมมนา THE Leadership & Management Summit ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2562 ณ City University of Hong Kong ประเทศฮ่องกง

2019-07-17 ถึง 2019-07-19

THE (Times Higher Education)

Hong Kong

Outbound
เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

สำนักงานอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
ผศ. ดร. พนารัตน์ รัตนพานี ผู้บริหาร SUT Executives


เดินทางเข้าร่วมประชุมและบรรยาย Second: Russian-Thai Roundtable (RTRT 2019) - Collaboration on Gifted Education and Research in Science, mathematics and Music ด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษและการวิจัยนั้น เรื่อง Highlights of Collaboration between Suranaree University of Technology and Russian Institutes ณ Skolkovo Institute of Science and Technology (Skoltech) กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย

2019-10-21 ถึง 2019-11-23

Skolkovo Institute of Science and Technology

Russia

Outbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักงานอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
ศ. ดร. สันติ แม้นศิริ ผู้บริหาร SUT Executives


ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ รัตนพานี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สุวิทวัส อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และนางสาวสุมิตรา วิไชยคำมาตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม World Technology Universities Congress 2019 ณ National Taiwan University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

2019-10-02 ถึง 2019-10-04

National Taiwan University of Science and Technology

Taiwan


เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

สำนักงานอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
ศ. ดร. สันติ แม้นศิริ ผู้บริหาร SUT Executives


รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลพร้อมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับเชิญจาก Novosibirsk State University (NSU) และสถาบันในกำกับ Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (SBRAS) สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย ณ CERN สหพันธรัฐรัสเซีย และพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย ในระหว่างวันที่ 8-13 กันยายน 2562

2019-09-08 ถึง 2019-09-13

Novosibirsk State University (NSU)

Russia

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักงานอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
Mr. Jigne Namgyal


มทส. มอบทุนการศึกษาให้กับรัฐบาลราชอาณาจักรภูฏาน ผ่านผู้ประสานงานสถานเอกอัครราชทูตภูฏานภายใต้ทุนการศึกษาวิเทศบัณฑิต จำนวน 1 ทุน ในปีการศึกษา 2562 ได้แก่ Mr.Jigne Namgyal ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2019-07-01 ถึง 2022-07-01

Bhutan

Inbound
อื่น ๆ

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ] 114 [ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018