รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักงานอธิการบดี
ผศ. ดร. อิศรา ประมูลศุข คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมประชุม Intergovernment Meeting on the Global Convention on the Recognition of Higher Education Qualifications ในระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 ณ UNESCO Headquarters (Paris)

2019-03-18 ถึง 2019-03-22

UNESCO Headquarters (Paris)

France

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักงานอธิการบดี
ด้านพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ฝ่ายของสำนักงานอธิการบดี
รศ. ดร. วชรภูมิ เบญจโอฬาร ผู้บริหาร SUT Executives


ไปตรวจงานประกอบตัวถังรถโดยสาร จงทง รุ่น LCK 6850 H ซึ่งเป็นรถโดยสารที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ตกลงทำสัญญาเช่าจาก บริษัท ธนบุรีมอเตอร์เซลส์ จำกัด ณ บริษัทจงทง บัส โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทผู้ผลิต) ในระหว่างวันที่ วันที่ 9-13 มกราคม 2563

2020-01-09 ถึง 2020-01-13

บริษัทจงทง บัส โฮลดิ้ง จำกัด

China

Outbound

สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านดัชนีความเป็นเลิศ
รศ. ดร. วชรภูมิ เบญจโอฬาร ผู้บริหาร SUT Executives


เข้าร่วมประชุม Times Higher Education Leadership & Management summit ในระหว่างวันที่ 16-19 กรกฏาคม 2562 ณ City University of Hong Kong, ฮ่องกง

2019-07-17 ถึง 2019-07-19

City University of Hong Kong

Hong Kong

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านดัชนีความเป็นเลิศ
รศ. ดร. ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ ผู้บริหาร SUT Executives


เข้าร่วมประชุม Times Higher Education Leadership & Management summit ในระหว่างวันที่ 16-19 กรกฏาคม 2562 ณ City University of Hong Kong, ฮ่องกง

2019-07-17 ถึง 2019-07-19

City University of Hong Kong

Hong Kong

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านดัชนีความเป็นเลิศ
รศ. ดร. ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ ผู้บริหาร SUT Executives


เข้าร่วมประชุมสัมมนา The World Academic Summit หัวข้อ The transformative power of research: advancing knowledge, dirving economies, building nations

2018-09-25 ถึง 2018-09-27

Singapore

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านดัชนีความเป็นเลิศ
รศ. ดร. ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ ผู้บริหาร SUT Executives


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการเข้าร่วมประชุมสัมมนา THE World Academic Summit

2018-09-24 ถึง 2018-09-27

Singapore

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล
ผศ. ดร. พนารัตน์ รัตนพานี ผู้บริหาร SUT Executives


ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ รัตนพานี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สุวิทวัส อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และนางสาวสุมิตรา วิไชยคำมาตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม World Technology Universities Congress 2019 ณ National Taiwan University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

2019-10-02 ถึง 2019-10-04

National Taiwan University of Science and Technology

Taiwan


เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล
ผศ. ดร. พนารัตน์ รัตนพานี ผู้บริหาร SUT Executives


เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาในหัวข้อ Times Higher Education World Academic Summit ในระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2562 ณ ETH Zurich, The Swiss Federal Institute for Technology in Zurich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

2019-09-09 ถึง 2019-09-12

The Swiss Federal Institute for Technology in Zurich

Switzerland

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล
ผศ. ดร. พนารัตน์ รัตนพานี ผู้บริหาร SUT Executives


ร่วมกิจกรรม Ashoka U Exchange 2019 Beyond Boundaries and Borders: Expanding Possibilities for the Future of Higher Education

2019-02-20 ถึง 2019-02-26

United States of America

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล
ผศ. ดร. พนารัตน์ รัตนพานี ผู้บริหาร SUT Executives


หารือความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกร่วมด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Joint Ph.D in Entrepreneurship) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Southeast Asia Journal of Transformational Entrepreneurship รวมทั้งหารือแนวทางการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้านวิทยาการข้อมูลกับ Coventry University

2019-02-04 ถึง 2019-02-06

Coventry University

United Kingdom

Outbound
หารือความร่วมมือ

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ] 113 [ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018