รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
เวชศาสตร์ปริวรรต
นาง อนัญญา ทวีภักดีโชติ นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อดึงดูดนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 2563 ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชาในระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2563

2020-01-27 ถึง 2020-01-29

Chenla University and International University

กัมพูชา

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สำนักงานอธิการบดี
รศ. ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ผู้บริหาร SUT Executives


รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม Global Technology Initiative (GTI) Consortium Symposium และ the 7th National Convention of the Japan Association for Global Competency Education (JAGCE) ณ Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

2019-12-06 ถึง 2019-12-11

Shibaura Institute of Technology

Japan

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักงานอธิการบดี
ผศ. ดร. วีรชัย อาจหาญ ผู้บริหาร SUT Executives


คณะผู้บริหาร มทส. เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP annual Conference 2019 ในหัวข้อเรื่อง Climate Change Adaptation - The Challenging Role of Higher Education Institutions ในระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาทั่วโลกและสถาบันการศึกษาในกลุ่มสมาชิก AUAP ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางวิชาการ

2019-11-10 ถึง 2019-11-14

Naresuan University

Thailand

In Thailand
เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

สำนักงานอธิการบดี
ผศ. ดร. อิศรา ประมูลศุข ผู้บริหาร SUT Executives


คณะผู้บริหาร มทส. เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP annual Conference 2019 ในหัวข้อเรื่อง Climate Change Adaptation - The Challenging Role of Higher Education Institutions ในระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาทั่วโลกและสถาบันการศึกษาในกลุ่มสมาชิก AUAP ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางวิชาการ

2019-11-10 ถึง 2019-11-14

Naresuan University

Thailand

In Thailand
เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

สำนักงานอธิการบดี
รศ. ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ผู้บริหาร SUT Executives


เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนเซิร์น ณ กรุงเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส เพื่อเสด็จทอดพระเนตรสถานที่ปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการ ALICE ในวันที่ 4 กันยายน 2562

2019-09-04 ถึง 2019-09-04

ALICE-CERN

Switzerland

Outbound
อื่น ๆ

สำนักงานอธิการบดี
ผศ. ดร. อิศรา ประมูลศุข คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมประชุม Intergovernment Meeting on the Global Convention on the Recognition of Higher Education Qualifications ในระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 ณ UNESCO Headquarters (Paris)

2019-03-18 ถึง 2019-03-22

UNESCO Headquarters (Paris)

France

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักงานอธิการบดี
ด้านพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ฝ่ายของสำนักงานอธิการบดี
รศ. ดร. วชรภูมิ เบญจโอฬาร ผู้บริหาร SUT Executives


ไปตรวจงานประกอบตัวถังรถโดยสาร จงทง รุ่น LCK 6850 H ซึ่งเป็นรถโดยสารที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ตกลงทำสัญญาเช่าจาก บริษัท ธนบุรีมอเตอร์เซลส์ จำกัด ณ บริษัทจงทง บัส โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทผู้ผลิต) ในระหว่างวันที่ วันที่ 9-13 มกราคม 2563

2020-01-09 ถึง 2020-01-13

บริษัทจงทง บัส โฮลดิ้ง จำกัด

China

Outbound

สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านดัชนีความเป็นเลิศ
รศ. ดร. วชรภูมิ เบญจโอฬาร ผู้บริหาร SUT Executives


เข้าร่วมประชุม Times Higher Education Leadership & Management summit ในระหว่างวันที่ 16-19 กรกฏาคม 2562 ณ City University of Hong Kong, ฮ่องกง

2019-07-17 ถึง 2019-07-19

City University of Hong Kong

Hong Kong

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านดัชนีความเป็นเลิศ
รศ. ดร. ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ ผู้บริหาร SUT Executives


เข้าร่วมประชุม Times Higher Education Leadership & Management summit ในระหว่างวันที่ 16-19 กรกฏาคม 2562 ณ City University of Hong Kong, ฮ่องกง

2019-07-17 ถึง 2019-07-19

City University of Hong Kong

Hong Kong

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านดัชนีความเป็นเลิศ
รศ. ดร. ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ ผู้บริหาร SUT Executives


เข้าร่วมประชุมสัมมนา The World Academic Summit หัวข้อ The transformative power of research: advancing knowledge, dirving economies, building nations

2018-09-25 ถึง 2018-09-27

Singapore

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

Total: 1671 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ] 112 [ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018