รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สถานวิจัย
ผศ. ดร. นฤมล สิงห์ดง คณาจารย์ SUT Faculty


1. หารือการพัฒนาจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกันระหว่างสำนักวิชาพยาบาลและ University of Michigan ในลักษณะ Dual degree program 2. ศึกษาดูงานด้านการวิจัยของ UM-SON และ Living Laboratory และพัฒนาความร่วมมือทางการวิจัย 3. วางแผนการวิจัยร่วมกันระหว่างสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และ UMSN, Ann Arbor ในโครงการ D43 Renewal: Expansion of NCD Research Capacity in Thailand with Outreach to Indonesia ยื่นขอทุนต่อ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็น CO-PI ในโครงการ 4. พัฒนาบทความวิจัยต้นฉบับร่วมกับนักวิจัยของ UMSN 5. ร่วมปาถกในหัวข้อ An international roundtable of global participants focused on research collaborations ในการประชุมวิชาการเรือง Beyond MeToo: A look at Gender Base Violence and Reproductive Corecion Globally 6. พัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยใน 2nd Annual Summer Institute Workshop เรื่อง Designing and Evaluating Culturally Appropriate Interventions to Improve Reproductive & Sexual Health

2019-05-05 ถึง 2019-05-20

University of Michigan

United States of America

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สำนักงานคณบดี
ผศ. ดร. รวมพร คงกำเนิด ผู้บริหาร SUT Executives


ไปพัฒนาความร่วมมือและศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ Shibaura Institute of Technology

2018-12-12 ถึง 2018-12-15

Shibaura Institute of Technology (SIT)

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สำนักงานคณบดี

อาคันตุกะเยือน Visitor


Faculty of Nursing Science, University of Science สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในระหว่างวันที่ 9-22 ธันวาคม 2562 ณ มทส โดยมี อ. ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโณบล เป็นผู้ประสานงาน

2018-12-09 ถึง 2018-12-22

Laos

Inbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
Prof. Yoshihisa Honda
อาคันตุกะเยือน Visitor


เดินทางมาบรรยายพิเศษหัวข้อ Past and Future of the Hospital Based Integrated Care and how to use ICT a Communication tool in Home care ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ณ อำเภอวังน้ำเขียวของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัย

2020-03-11 ถึง 2020-03-14

Kaita Hospital, Japan

Thailand Japan

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ผศ. ทนพญ. ดร. ยุพิน ส่งไพศาล ผู้บริหาร SUT Executives


เข้าร่วมประชุม International Collaborative Symposium on Development of Human Resources in Practical Oral Health and Treatment ในระหว่างวันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยได้รับงบสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, Niigata University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

2020-02-08 ถึง 2020-02-13

Indonesia

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
นางสาว พรรณวลัย เชิญกลาง พนักงาน SUT Staff


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม ด้านความรู้พื้นฐานในการก่อสร้างและระบบบริหารจัดการ

2019-01-21 ถึง 2019-01-25

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
ผศ. ทพ. ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงาน เรื่อง Dental Plaque Rebound And Related factors During Supporting Periodontal therapy ในงานประชุมวิชาการ 96th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research

2018-07-24 ถึง 2018-07-31

United Kingdom

outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
สุขภาพช่องปากวัยรุ่น
อ. ทพ. คณุตม์ แก้วสุวรรณะ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงาน เรื่อง Evaluation of the depth of tubular penetration of the calcium silicate based sealer using SEM: An in vitro study ในงานประชุมวิชาการ 96 th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research

2018-07-24 ถึง 2018-07-31

United Kingdom

outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
เวชศาสตร์ปริวรรต
Mr. Nav La นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อดึงดูดนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 2563 ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชาในระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2563

2020-01-27 ถึง 2020-01-29

Chenla University and International University

กัมพูชา

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
เวชศาสตร์ปริวรรต
ผศ. ดร. ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์ คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อดึงดูดนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 2563 ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชาในระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2563

2020-01-27 ถึง 2020-01-29

Chenla University and International University

กัมพูชา

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

Total: 1671 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ] 111 [ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018