รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สถานวิจัย
นางสาว สาวิตรี แก้วพวง พนักงาน SUT Staff


เข้าร่วมนำเสนอโปสเตอร์ The Role and Responsibility of Research Administrtion for lmprove University Rankings ณ Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019

2019-03-21 ถึง 2019-03-26

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สถานวิจัย
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สาวิตรี แก้วพวง พนักงาน SUT Staff


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ ร่วมจัดประชุมและนำเสนอผลงาน

2019-03-21 ถึง 2019-03-26

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
ศ. นพ. สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา ด้านแพทยศาสตร์

2019-09-22 ถึง 2019-09-27

Flinders University

Australia

Outbound
ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์
อ. พญ. กัณฐิกา วศินพงศ์วณิช คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Can Paravertebral Muscle MRI Assessment Be Used For Determining Potential Recurrent Hemiated Disc? : A Nested case-control Study

2019-05-14 ถึง 2019-05-20

Canada

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์
อ. พ.ท. นพ. บุระ สินธุภากร คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Randomized, Double-Blind, Plaaebo-Controlled Study to Compare the Efficacy of Combination of Lidocaine with Ketorolac or Triamcinolone versus Lidocaine Alone for Soft Tissue Injuries ในที่ประชุม 2019 Paris World Congress on Osteopoposls, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases ณ ประเทศฝรั้งเศส

2019-04-03 ถึง 2019-04-08

France

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์
อ. นพ. สุวิทยา เธียรประสาน คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอบทความวิจัย เรื่อง "Prevalence of Radiographic Morphology of the Anterior Inferior Iliac Spine in causing Hip Pain"

2018-10-27 ถึง 2018-11-05

P.R. China

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์
อ. พญ. ดร. ปิยาอร นำไพศาล คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Title School Based Approach for Community Engagement in Young Medical Students, a Preliminary Report"

2018-10-14 ถึง 2018-10-19

Australia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์
อ. พญ. กัณฐิกา วศินพงศ์วณิช คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Clinical Outcomes and Complication of Full Endoscopic Interlaminar Lumbar Discectomy in an International Hospital in Thailand

2018-07-18 ถึง 2018-07-21

Taiwan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์
อ. พ.ท. นพ. บุระ สินธุภากร คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการด้วยทุนส่วนตัว

2018-07-07 ถึง 2018-07-13

France

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
อายุรศาสตร์
อ. นพ. ก่อเกียรติ์ กังวาลทัศน์ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมวิชาการ 2018 ESMO ASIA Congress

2018-11-23 ถึง 2018-11-25

Singapore

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018