รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม/เทคโนโลยีการจัดการ
ผศ. ดร. บุรทิน ขำภิรัฐ

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
0000-00-00 ถึง 0000-00-00

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม/เทคโนโลยีการจัดการ
อ. รัชฎาพร วิสุทธากร

เข้าร่วมประชุม TNE peer review ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ UK-Thailand Transnational Education Development โดยจัดขึ้น ณ Westminster Business School, University of Westminster
2018-06-05 ถึง 2018-11-05 United Kingdom

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม/เทคโนโลยีการจัดการ
อ.ดร. สรียา วิจิตรเสถียร

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง "Effects of Working Capital Policy on Furm's Profitability:A Case of Thai Agro and Food Industry"
2018-12-13 ถึง 2018-12-16 Malaysia

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม/เทคโนโลยีการจัดการ
อ. ดร. อดิศักดิ์ สุวิทวัส

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง The Elements of Service Blueprint for Food Delivery Service Entrepreneurs: Acase Study of Entrepreneurs at Nakhon Ratchasima Province ในการประชุมนานาชาติ ESU 2018 Conference and Doctoral Program on Entrepreneurship ณ เมือง Lodz
2018-09-09 ถึง 2018-09-15 Poland

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม/เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ. ดร. ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์

ประชาสัมพันธ์และเจรจาความร่วมมือสหกิจศึกษานานาชาติ
2018-07-30 ถึง 2018-08-02 Vietnam

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม/เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.ดร. ธวัชพงษ์ พิทักษ์

นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "Expectations and Self-Regulated Leaming Behaviors of Thai MOOC Learners" ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The Second International Conference on Business and Information Management (ICBIM ๒๐๑๘) ณ เมือง Barcelona
2018-09-20 ถึง 2018-09-22 Spain

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม/เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.ดร. สรชัย กมลลิ้มสกุล

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "Effect of Product Presentation Formats on Thai Online Consumers' Performance, Preference, and Predicted Product Price" ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The Second International Conference on Business and Information Management (ICBIM ๒ ๐ ๑ ๘) ณ เมือง Barcelona
2018-09-20 ถึง 2018-09-22 Spain

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/
นาย กฤษณ ทองทับ

เดินทางไปศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ National Pingtung University of Science
2018-12-10 ถึง 2018-12-11 Taiwan

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/
นาย กฤษณ ทองทับ

เดินทางไปศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ Kobe University, Japan
2018-12-07 ถึง 2018-12-08 Japan

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/
รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล

เดินทางไปศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ National Pingtung University of Science
2018-12-10 ถึง 2018-12-11 Taiwan

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018