รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลพื้นฐาน
ผศ. ดร. ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ เรื่อง Ethical Dilemmas in Nursing Practice at Obstetric Department"

2018-07-25 ถึง 2018-08-02

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลพื้นฐาน
อ. ดร. นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

2018-07-20 ถึง 2018-07-22

Singapore

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลอนามัยชุมชน
ผศ. ดร. นฤมล สิงห์ดง ผู้บริหาร SUT Executives


ร่วมปาถกในหัวข้อ An international round table of global participants focused on research collaborations ในการประชุมวิชาการเรื่อง Beyond #MeToo: A Look at Gender Based Violence and Reproductive Coercion Globally และ Institute Workshop เรื่อง Designing and Evaluating Culturally Appropriate Interventions to Improve Reproductive & Sexual Health

2019-05-10 ถึง 2019-05-17

University of Michigan

United States of America

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลอนามัยชุมชน
ผศ. ดร. นฤมล สิงห์ดง คณาจารย์ SUT Faculty


วางแผนการวิจัยร่วมกันระหว่างสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และ University of Michigan School of Nursing, Ann Arbor ในโครงการ D43 Renewal: 'Expansion of NCD Research Capacity in Thailand with Outreach to Indonesia' ยื่นขอทุนกับ National Institutes of Health ประเทศสหรัฐอเมริกา

2019-05-06 ถึง 2019-05-09

University of Michigan

United States of America

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลอนามัยชุมชน
ผศ. ดร. นฤมล สิงห์ดง คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษา สัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลงานวิจัย

2018-09-16 ถึง 2018-09-30

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลอนามัยชุมชน
อ. ดร. ปัทมา วาจามั่น คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Persentation) เรื่อง "Results of Enhanced VHVs to promote health behaviors to decrease stroke risk by applied SSRT focus on specific resk factors among the people who live in Nonglak Chumpong district Nakhon Ratchasima, Thealand"

2018-09-09 ถึง 2018-12-09

Czech Republic

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลอนามัยชุมชน
อ. ดร. ธนกมณ ลีศรี คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอโครงการวิจัยร่วม เรื่อง "The Development of a Collaborative Care for Active Aging in Community Setting Thailand"

2018-08-24 ถึง 2018-09-02

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลอนามัยชุมชน
ผศ. ดร. รวมพร คงกำเนิด ผู้บริหาร SUT Executives


ศึกษาดูงานและพัฒนาความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย

2018-07-26 ถึง 2018-08-01

Akita University

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลอนามัยชุมชน
ผศ. ดร. นฤมล สิงห์ดง คณาจารย์ SUT Faculty


ปฏิบัติงานวิจัย ณ Akita University

2018-07-25 ถึง 2018-08-02

Akita University

Japan

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลอนามัยชุมชน
ผศ. ดร. นฤมล สิงห์ดง คณาจารย์ SUT Faculty


ปฏิบัติงานวิจัย ณ Akita University

2018-07-25 ถึง 2018-08-02

Akita University

Japan

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ] 109 [ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018