รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลอนามัยชุมชน
อ. ดร. ธนกมณ ลีศรี คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอโครงการวิจัยร่วม เรื่อง "The Development of a Collaborative Care for Active Aging in Community Setting Thailand"

2018-08-24 ถึง 2018-09-02

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลอนามัยชุมชน
ผศ. ดร. รวมพร คงกำเนิด ผู้บริหาร SUT Executives


ศึกษาดูงานและพัฒนาความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย

2018-07-26 ถึง 2018-08-01

Akita University

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลอนามัยชุมชน
ผศ. ดร. นฤมล สิงห์ดง คณาจารย์ SUT Faculty


ปฏิบัติงานวิจัย ณ Akita University

2018-07-25 ถึง 2018-08-02

Akita University

Japan

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลอนามัยชุมชน
ผศ. ดร. นฤมล สิงห์ดง คณาจารย์ SUT Faculty


ปฏิบัติงานวิจัย ณ Akita University

2018-07-25 ถึง 2018-08-02

Akita University

Japan

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลอนามัยชุมชน
ผศ. ดร. นฤมล สิงห์ดง คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานร่วมกับคณาจารย์ University of Michigan จำนวน 2 เรื่องในที่ประชุม 29th International Nursing Research Congress: INNOVATIVE GLOBAL NURSING PRACTICE AND EDUCATION THROUGH RESEARCH AND EVIDENCE-BASED PRACTICE ณ โรงแรม Pan Pacific Melbourne and Crown Hotel เมือง Melbourne

2018-07-19 ถึง 2018-07-23

University of Michigan

Australia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
อ. ภัทรภร สฤษชสมบัติ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม 30th International Conference on Pediatric Nursing & Healthcare เรื่อง Development of an alarm for change oxygen probe sensor in newborns ณ สมาพันธรัฐสวิส ในระหว่างวันที่ วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562

2019-08-19 ถึง 2019-08-23

Switzerland

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
อ. ดร. กชกร เพียซ้าย คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) เรื่อง "Reliability of Five and Seven Happiness Faces Scales for Children"

2018-08-26 ถึง 2018-08-31

Indonesia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
Asst. Prof. Junko Takagai
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


นำนักศึกษามาแลกเปลี่ยนนักศึกษาพยาบาล จำนวน 2 คน คือ Ms.Yuina Oozeki (3rd year) and Ms. Natsuha Meguro (3rd year) เพื่อศึกษาดูงานการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยร่วมเรียนในชั้นเรียนกับนักเรียนพยาบาลปี 2 วิชาสร้างเสริมสุขภาพ และศึกษาดูงาน ที่โรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลโชคชัย โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ รพ.สต.ท่าลาดขาว วัดป่ากรรมฐาน รพ.สต.พะโค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประสานงานของ อ. ดร. ปิยอร วจนะทินภัทร เป็นผู้ประสานงาน

2019-09-16 ถึง 2019-09-27

Akita University

Thailand Japan

Inbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
พยาบาลจิตเวช
พ.ต.หญิง ดร. ปิยอร วจนะทินภัทร คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) เรื่อง "Psychometric Properties of Caregiving Measures for Persons with Dementia in Thailand" ในการประชุมวิชาการนานาชาติ " 24th World Nursing and Healthcare Conference 2018 "

2018-09-13 ถึง 2018-09-15

Denmark

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
พยาบาลจิตเวช
อ. ดร. ปิยอร วจนะทินภัทร คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงานและพัฒนาความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย

2018-07-25 ถึง 2018-08-02

Akita University

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ] 109 [ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018