รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
ผศ. ดร. จันทกานต์ กาญจะเวทางค์ คณาจารย์ SUT Faculty


ไปเสนอผลงานเรื่อง Development of the Referral system for enhancing health of adolescent mothers and their families ในการประชุมนานาชาติ Nursing, Midwifery and Gynecology, 2019 จัดโดย EuroSciCon Ltd. ณ ราชอาณาจักรสวีเดน ในระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤษภาคม 2562

2019-05-18 ถึง 2019-05-28

sweden

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
อ. ลักขณา ไชยนอก คณาจารย์ SUT Faculty


พัฒนาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ณ Florida Atlantic University ในระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562

2019-02-11 ถึง 2019-03-22

Florida Atlantic University

United States of America

Outbound
ร่วมพัฒนาหลักสูตร

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
อ. ดร. นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) เรื่อง "THE DEVELOPMENT NETWORK OF INFECTIOUS CONTROL" ในการประชุมวิชาการนานาชาติ "24th World Nursing and Healthcare Conference 2018"

2018-09-13 ถึง 2018-09-15

Denmark

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
อ. ณัฏจิรา วินิจฉัย คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิจัย "The 6th Asia Pacific Congress of Pediatric Nureing (APCPN 2018)

2018-08-26 ถึง 2018-08-31

Indonesia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
ผศ. ดร. จันทกานต์ กาญจะเวทางค์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) เรื่อง "Implication of Application Program "PREG-CAL" on Mobile Phone for Promoting Health in Thai Pregnant Women"

2018-08-09 ถึง 2018-09-18

Czech Republic

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลจิตเวช
อ. สิริกร ขาวบุญมาศิริ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการเข้านำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "The Relationship between Stress level and the Achievement of Nursing Students at Suranaree University of Technology." ในการประชุมวิชาการนานาชาติ " 24th World Nursing and Healthcare Conference 2018 "

2018-09-13 ถึง 2018-09-15

Denmark

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลจิตเวช
อ. สิริกร ขาวบุญมาศิริ คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงานและพัฒนาความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย

2018-07-25 ถึง 2018-08-02

Akita University

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อ. วาริธร ประวัติวงศ์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง The Improvement of Quality of Life in Patients with Diabetes Mellitus using 2 way Automate Telephone Call ในที่ประชุมนานาชาติ World Healthcare and Nursing Conference 2019 ในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2562 เมืองวาเลนเซีย ประเทศสเปน

2019-09-23 ถึง 2019-09-25

Spain

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
รศ. ดร. จันทร์ทิรา เจียรณัย คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม World Healthcare and Nursing Conference (WHCN 2019) เรื่อง Supportive Relationships, Self-care Confidence, and Heart Failure Self-care Behaviors ณ ราชอาณาจักรสเปน ในระหว่างวันที่ วันที่ 21-27 กันยายน 2562

2019-09-21 ถึง 2019-09-27

Spain

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผศ. ดร. ศรัญญา จุฬารี คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม World Healthcare and Nursing Conference (WHCN 2019) เรื่อง Incidence of Complications, Nursing Management and Outcomes in Patients at Post Anesthesia Care Unit (PACU) ณ ราชอาณาจักรสเปน ในระหว่างวันที่ วันที่ 21-27 กันยายน 2562

2019-09-21 ถึง 2019-09-27

Spain

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1671 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ] 107 [ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018