รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ผศ. ดร. รวมพร คงกำเนิด ผู้บริหาร SUT Executives


ศึกษาแนวทางการดำเนินกิจกรรมมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการและการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบ Problem Based Learning (PBL) เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะของความเป็นผู้ประกอบการ ณ Aalborg University, Denmark

2019-01-29 ถึง 2019-01-29

Aalborg University

Denmark

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
อ. ภรณี อนุสนธิ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย "3rd Japan International Conference on Business, Management Studies and Social Science"

2019-01-27 ถึง 2019-02-04

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
อ. จินตนา ตาปิน คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม Tan tock seng hospital

2019-01-18 ถึง 2019-01-20

Singapore

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
อ. ดร. นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม Tan tock seng hospital

2019-01-18 ถึง 2019-01-20

Singapore

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
อ. ดร. ปิยอร วจนะทินภัทร คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม Tan tock seng hospital

2019-01-18 ถึง 2019-01-20

Singapore

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
กิจกรรมหน่วยงาน


เจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพครั้งที่ 1 (The first International Conference on Healthcare Science and Technology) เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 28 ปี ในระหว่างวันที่ 3-4 ธันว่าคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี นครราชสีมา

2018-12-03 ถึง 2018-12-04

Thailand

In Thailand
เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การจัดการทางการพยาบาล
ผศ. พ.อ.หญิง ดร. วัลลภา บุญรอด คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Quality of Life in Breast Cancer: An Experience of Patients at Nakhon Ratchasima, Thailand ในการประชุม ICN 2019: Beyond Healthcare to Health ณ ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562

2019-06-27 ถึง 2019-07-01

The International Council of Nurses

Singapore

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
อ. ณัฎจิรา วินิจฉัย คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th Asian Pacific Enterostomal Therapv Nurse Association (APETNA) 2019 ในหัวข้อ Combination strategy for infected wound by solution contained Betaine Polyhexanide and ionic silver foam dressing with NPWT ในรูปแบบของ Poster ณ วันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 Taipei International Convention Center ประเทศไต้หวัน

2019-11-21 ถึง 2019-11-24

Taiwan Wound, Ostomy and Continence Nurses Association (TWOCNA)

Taiwan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
ผศ. ดร. จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Effects of the Augmented Reality Learning Media on Cognitive Domain of Learning about Normal Mechanisms of childbirth in Thai Nursing Students ในที่ประชุมนานาชาติ World Health care and Nursing Conference (WHCN 2019): Advances and Innovations in Health Care and Nursing ในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2562 เมืองวาเลนเซีย ปรเทศสเปน

2019-09-23 ถึง 2019-09-25

Spain

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
อ. ดร. วรรณวดี เนียมสกุล คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานในเรื่อง The Relationship between Weight Gain during Preenancy and Fetal Birth Weight in Underweight Pre-Pregnancy of Adolescents ในการประชุมวิชาการ The 25th World Nursing and Healthcare Conference ณ กรุงเวียนนา ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562

2019-07-11 ถึง 2019-07-12

Austria

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1671 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] 106 [ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018