รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
ศ. ดร. เจมส์ เกตุทัต-คารน์ส คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ ประชุม Indonesia Protein Society

2018-07-11 ถึง 2018-10-11

Indonesia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
รศ. ดร. ระพี อูทเคอ คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม อบรมการใช้แสงซินโครตรอน

2018-07-09 ถึง 2018-09-30

South Korea

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
นาย ณรงค์ฤทธิ์ โสสะ นักศึกษา มทส. SUT Student


ทำวิจัยระยะสั้นที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในความดูแลของ Dr. Svetlana Mintova ณ Universite de Caen ประเทศฝรั่งเศส

2018-01-11 ถึง 2019-04-30

Universite de Caen

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
ศ. ดร. จตุพร วิทยาคุณ คณาจารย์ SUT Faculty


ปฏิบัติงานวิจัย ด้วยทุนรัฐบาลออสเตรีย

2018-01-08 ถึง 2018-10-30

Austria

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
Prof. Dr. YAMAMOTO Fumio
อาคันตุกะเยือน Visitor


เดินทางมาลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (ฉบับชยายเวลา) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ Akita University ประเทศญี่ปุ่น เวลา 11.00-13.30 น. ณ ห้องเลี้ยงรับรองชั้น 11 โรงแรม Siam@Siam Design Hotel Bagnkok

2020-02-18 ถึง 2020-02-18

Akita University Suranaree University of Technology

Thailand Japan

Inbound
ลงนามความร่วมมือ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
กิจกรรมหน่วยงาน


รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ รอ. ดร.กนกนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล นำคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับMr. Tadanari Ishii Chairman of Akita-Kingdom of Thailand Friendship association และ Mr. Kazushi Sasabuchi Senior Executive Managing Director and Board Member of the Hokuto Bank, Ltd. และคณะ ในโอกาสให้การต้อนรับและลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (ฉบับขยายเวลา) ร่วมกันกับ Akita University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก The Hokuto Bank, Ltd. ณ ห้องเลี้ยงรับรองชั้น 11 โรงแรม Siam@Siam Design Hotel Bagnkok

2020-02-18 ถึง 2020-02-18

Siam@Siam Design Hotel Bagnkok

Thailand

In Thailand
ลงนามความร่วมมือ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
Miss Alexis Green
นักศึกษาแลกเปลี่ยน Student Exchange


นักศึกษาพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การผดุงครรภ์ อาชีวอนามัย ซึ่งกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติจาก Michigan School of Nursing, University of Michigan เดินทางมาฝึกปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. ในระหว่างวันที่ 11-23 พฤศจิกายน 2562 ในการนี้ Assoc. Prof. Dr.April Bigelow ได้บรรยายในหัวข้อเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในอเมริกา และแลกเปลี่ยนการดูแลผู้ป่าวยในประเทศไทยระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทั้งสองฝ่ายร่วมกัน กิจกรรมนี้ยังถือเป็นโอกาสให้นักศึกษา มทส. ได้ใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย

2019-11-11 ถึง 2019-12-26

University of Michigan

United Kingdom

Inbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
Miss Alyssa Clark
นักศึกษาแลกเปลี่ยน Student Exchange


นักศึกษาพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การผดุงครรภ์ อาชีวอนามัย ซึ่งกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติจาก Michigan School of Nursing, University of Michigan เดินทางมาฝึกปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. ในระหว่างวันที่ 11-23 พฤศจิกายน 2562 ในการนี้ Assoc. Prof. Dr.April Bigelow ได้บรรยายในหัวข้อเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในอเมริกา และแลกเปลี่ยนการดูแลผู้ป่าวยในประเทศไทยระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทั้งสองฝ่ายร่วมกัน กิจกรรมนี้ยังถือเป็นโอกาสให้นักศึกษา มทส. ได้ใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย

2019-11-11 ถึง 2019-12-26

University of Michigan

United Kingdom

Inbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
Miss Alyssa Clark
นักศึกษาแลกเปลี่ยน Student Exchange


นักศึกษาพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การผดุงครรภ์ อาชีวอนามัย ซึ่งกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติจาก Michigan School of Nursing, University of Michigan เดินทางมาฝึกปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. ในระหว่างวันที่ 11-23 พฤศจิกายน 2562 ในการนี้ Assoc. Prof. Dr.April Bigelow ได้บรรยายในหัวข้อเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในอเมริกา และแลกเปลี่ยนการดูแลผู้ป่าวยในประเทศไทยระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทั้งสองฝ่ายร่วมกัน กิจกรรมนี้ยังถือเป็นโอกาสให้นักศึกษา มทส. ได้ใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย

2019-11-11 ถึง 2019-12-26

University of Michigan

United Kingdom

Inbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
Miss April Bigelow
นักศึกษาแลกเปลี่ยน Student Exchange


นักศึกษาพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การผดุงครรภ์ อาชีวอนามัย ซึ่งกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติจาก Michigan School of Nursing, University of Michigan เดินทางมาฝึกปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. ในระหว่างวันที่ 11-23 พฤศจิกายน 2562 ในการนี้ Assoc. Prof. Dr.April Bigelow ได้บรรยายในหัวข้อเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในอเมริกา และแลกเปลี่ยนการดูแลผู้ป่าวยในประเทศไทยระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทั้งสองฝ่ายร่วมกัน กิจกรรมนี้ยังถือเป็นโอกาสให้นักศึกษา มทส. ได้ใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย

2019-11-11 ถึง 2019-12-26

University of Michigan

United States of America

Inbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ] 104 [ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018