รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
นาย ณรงค์ฤทธิ์ โสสะ นักศึกษา มทส. SUT Student


ปฏิบัติงานวิจัยระยะสั้น ณ University of Caen ภายใต้การกำกับดูแลของ Dr. Svetiana Mintova

2018-11-01 ถึง 2019-04-30

University of Caen

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
อ. ดร. เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์ คณาจารย์ SUT Faculty


ไปฝึกอบรมและวิจัย ในหัวข้อ Investigation of the protein interactions in Peptidoglyscan sysnthesis complex, Mur complex by SAXS ณ the National Synchotron Light Source II (NSLS-II) at Brookhaven National Laboratory

2018-10-25 ถึง 2018-11-28

Brookhaven National Laboratory

United States of America

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
นางสาว นงลักษณ์ อยู่แท้กูล นักศึกษา มทส. SUT Student


ไปฝึกอบรมและวิจัย ณ the National Synchotron Light Source II (NSLS-II) at Brookhaven National Laboratory

2018-10-15 ถึง 2018-12-15

Brookhaven National Laboratory

United States of America

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
ผศ. ดร. สัญชัย ประยูรโภคราช คณาจารย์ SUT Faculty


ปฏิบัติงานวิจัย

2018-09-18 ถึง 2018-09-22

Austria

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
รศ. ดร. วิสิษฐ์ แววสูงเนิน คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นผู้บรรยายรับเชิญ

2018-09-02 ถึง 2018-09-09

South Korea

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
ศ. ดร. วิภา สุจินต์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ 'Understanding Chitin Uptake by Marine Vibrio Bacteria ในการประชุมนานาชาติ The 14th International Chitin and Chitosan Conference (14th ICCC) & 12th Asia-Pacific Chitin and Chitosan Symposium (12th APCCS) ที่ Senriyama Campus of Kansai University เมือง Osaka ประเทศJapan

2018-08-27 ถึง 2018-08-31

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
ศ. ดร. เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์ คณาจารย์ SUT Faculty


ปฏิบัติงานวิจัย

2018-08-10 ถึง 2018-08-13

Taiwan

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
รศ. ดร. ทนพญ. จารุวรรณ ศิริเทพทวี คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง The effects of metal ions on the hemagglutinating activity of a plant lectin from Euphorbia cf. antiquorum latex ในการประชุมวิชาการ The 17th International Conference on X-ray Absorption Fine Structure ณ เมือง Krakow

2018-07-22 ถึง 2018-07-27

Poland

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
ผศ. ดร. ชุติมา ตลับนิล คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "Interfacial Adhesion Study Of High Poly (carbonate) Loaded Epoxy Prepreg"

2018-07-15 ถึง 2018-07-21

France

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
ศ. ดร. เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ หัวข้อ "Effect of human GBA2 pathogenic mutations on TxGH116 sugar binding and hydrolysis'"

2018-07-14 ถึง 2018-07-21

Portugal

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ] 103 [ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018