รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
อ. ดร. ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ คณาจารย์ SUT Faculty


ไปพัฒนาความร่วมมือและศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ Shibaura Institute of Technology

2018-12-12 ถึง 2018-12-15

Shibaura Institute of Technology (SIT)

Japan

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
Miss Dewi Ratih Tirto Sart
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


เดินทางมาเข้าร่วมประชุม ICHST และทำการทดลองและวิเคราะห์เกี่ยวกับงานวิจัย ณ NSTDA BIOTECH ภายใต้การกำกับดูแลของ Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ทั้งนี้สาขาวิชาเคมีได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับ Brawijaya University เพื่อดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน ณ สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ NSTDA BIOTECH

2018-12-07 ถึง 2018-12-14

Universitas Brawijaya

Indonesia

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
อ. ดร. เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์ คณาจารย์ SUT Faculty


ไปปฏิบัติงานวิจัย เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโปรตีนกลุ่ม Gelsolin superfamily ที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของเซลล์ ณ Institut de G?nomique Fonctionelle และ The center of Healthcare and Cosmetics science

2018-11-30 ถึง 2018-12-21

Institut de Gnomique Fonctionelle

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
Aira Kamito
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


รับ Miss Aira Kanito มาแลกเปลี่ยนด้านเคมีพอลิเมอร์ หัวข้อ Molecular modeling of silk and ionic liquid ที่สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นระยะเวลา 1 เดือน

2018-11-01 ถึง 2018-12-01

Kyushu University

Japan

Inbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
นาย ณรงค์ฤทธิ์ โสสะ นักศึกษา มทส. SUT Student


ปฏิบัติงานวิจัยระยะสั้น ณ University of Caen ภายใต้การกำกับดูแลของ Dr. Svetiana Mintova

2018-11-01 ถึง 2019-04-30

University of Caen

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
อ. ดร. เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์ คณาจารย์ SUT Faculty


ไปฝึกอบรมและวิจัย ในหัวข้อ Investigation of the protein interactions in Peptidoglyscan sysnthesis complex, Mur complex by SAXS ณ the National Synchotron Light Source II (NSLS-II) at Brookhaven National Laboratory

2018-10-25 ถึง 2018-11-28

Brookhaven National Laboratory

United States of America

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
นางสาว นงลักษณ์ อยู่แท้กูล นักศึกษา มทส. SUT Student


ไปฝึกอบรมและวิจัย ณ the National Synchotron Light Source II (NSLS-II) at Brookhaven National Laboratory

2018-10-15 ถึง 2018-12-15

Brookhaven National Laboratory

United States of America

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
ผศ. ดร. สัญชัย ประยูรโภคราช คณาจารย์ SUT Faculty


ปฏิบัติงานวิจัย

2018-09-18 ถึง 2018-09-22

Austria

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
รศ. ดร. วิสิษฐ์ แววสูงเนิน คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นผู้บรรยายรับเชิญ

2018-09-02 ถึง 2018-09-09

South Korea

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
ศ. ดร. วิภา สุจินต์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ 'Understanding Chitin Uptake by Marine Vibrio Bacteria ในการประชุมนานาชาติ The 14th International Chitin and Chitosan Conference (14th ICCC) & 12th Asia-Pacific Chitin and Chitosan Symposium (12th APCCS) ที่ Senriyama Campus of Kansai University เมือง Osaka ประเทศJapan

2018-08-27 ถึง 2018-08-31

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ] 102 [ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018