รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
รศ. ดร. วิสิษฐ์ แววสูงเนิน คณาจารย์ SUT Faculty


รศ. ดร.วิสิษฐ์ แววสูงเนิน อาจารย์สาขาวิชาเคมีพร้อมด้วยนายศุภนนท์ จามสุริยา นักศึกษาระดับปริญญาโท เดินทางไปพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติงานวิจัยทางด้านเคมีพอลิเมอร์โดยเทคนิค Synchrotron Small Angle X-Ray Scattering ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับ Nagoya Institute of Technology (NITech)

2019-05-13 ถึง 2019-05-17

์Nagoya Institute of Technology

Japan

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
นาย ศุภนนท์ จามรสุริยา คณาจารย์ SUT Faculty


รศ. ดร.วิสิษฐ์ แววสูงเนิน อาจารย์สาขาวิชาเคมีพร้อมด้วยนายศุภนนท์ จามสุริยา นักศึกษาระดับปริญญาโท เดินทางไปพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติงานวิจัยทางด้านเคมีพอลิเมอร์โดยเทคนิค Synchrotron Small Angle X-Ray Scattering ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับ Nagoya Institute of Technology (NITech)

2019-05-13 ถึง 2019-05-17

Nagoya Institute of Technology

Japan

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
นาย ณรงค์ฤทธิ์ โสสะ นักศึกษา มทส. SUT Student


ปฏิบัติงานวิจัย ณ ENSICAEN, Universite de Cane) ประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562

2019-05-01 ถึง 2019-06-30

Universite de Caen

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
นางสาว พรรณิภา พะนะจะโปะ นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปทำการวิจัยร่วม ณ National Cheng Kung University ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562-30 กันยายน 2562 ด้วยทุน Royal Golden Jubilee Ph.D. Scholarship

2019-05-01 ถึง 2019-09-30

Nation Cheng Kung University, Taiwan

Taiwan

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
นาย พีระณัฐ จาตุรัตน์ทวีโชติ นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย ณ University of Melbourne ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2562

2019-03-01 ถึง 2019-04-30

University of Melbourne

Australia

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
ศ. ดร. จตุพร วิทยาคุณ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ ประชุมThe 4th Euro Asia Zeolite Congress (4th EAZC)

2019-01-27 ถึง 2019-02-02

Italy

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
อ. ดร. ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ คณาจารย์ SUT Faculty


ไปพัฒนาความร่วมมือและศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ Shibaura Institute of Technology

2018-12-12 ถึง 2018-12-15

Shibaura Institute of Technology (SIT)

Japan

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
Miss Dewi Ratih Tirto Sart
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


เดินทางมาเข้าร่วมประชุม ICHST และทำการทดลองและวิเคราะห์เกี่ยวกับงานวิจัย ณ NSTDA BIOTECH ภายใต้การกำกับดูแลของ Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ทั้งนี้สาขาวิชาเคมีได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับ Brawijaya University เพื่อดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน ณ สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ NSTDA BIOTECH

2018-12-07 ถึง 2018-12-14

Universitas Brawijaya

Indonesia

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
อ. ดร. เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์ คณาจารย์ SUT Faculty


ไปปฏิบัติงานวิจัย เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโปรตีนกลุ่ม Gelsolin superfamily ที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของเซลล์ ณ Institut de G?nomique Fonctionelle และ The center of Healthcare and Cosmetics science

2018-11-30 ถึง 2018-12-21

Institut de Gnomique Fonctionelle

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
Aira Kamito
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


รับ Miss Aira Kanito มาแลกเปลี่ยนด้านเคมีพอลิเมอร์ หัวข้อ Molecular modeling of silk and ionic liquid ที่สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นระยะเวลา 1 เดือน

2018-11-01 ถึง 2018-12-01

Kyushu University

Japan

Inbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ] 102 [ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018