รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
อ. ดร. กมลวัช งามเชื้อ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Chemical analysis of glutathione: a potential biomarker for bipolar disorder ในที่ประชุม Analytical Research Forum 2019 (ARF-19) ณ เมืองลอนดอน ในระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562

2019-06-24 ถึง 2019-06-28

United Kingdom

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
ผศ. ดร. ขุติมา ตลับนิล คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Induction of heme oxygenase-1 expression promotes piperlongumine resistance via Akt activation in cholangiocarcinoma cell lines ในการประชุม European Association for Cancer Research conference : Cancer Genomics 2019 ณ แคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร ในระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2562

2019-06-23 ถึง 2019-06-26

European Association for Cancer Research (EACR)

United Kingdom

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
ศ. ดร. James R. Ketudat Cairns คณาจารย์ SUT Faculty


Professor James R. Ketudat Cairns, Ph.D. ได้รับแต่งตั้งให้เป็น Honorary Visiting Professor (ศาสตราจารย์พิเศษกิตติมศักดิ์) at the Faculty of Biotechnology and Biomolecular Sciences, Universiti Putra Malaysia

2019-06-05 ถึง 0000-00-00

Universiti Putra Malaysia

Malaysia

Outbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
ผศ. ดร. พนิดา ขันแก้วหล้า คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการ ในที่ประชุม XXV International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics ณ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ด้วยทุนคปก.

2019-05-24 ถึง 2019-05-31

Ireland

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
รศ. ดร. วิสิษฐ์ แววสูงเนิน คณาจารย์ SUT Faculty


รศ. ดร.วิสิษฐ์ แววสูงเนิน อาจารย์สาขาวิชาเคมีพร้อมด้วยนายศุภนนท์ จามสุริยา นักศึกษาระดับปริญญาโท เดินทางไปพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติงานวิจัยทางด้านเคมีพอลิเมอร์โดยเทคนิค Synchrotron Small Angle X-Ray Scattering ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับ Nagoya Institute of Technology (NITech)

2019-05-13 ถึง 2019-05-17

์Nagoya Institute of Technology

Japan

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
นาย ศุภนนท์ จามรสุริยา คณาจารย์ SUT Faculty


รศ. ดร.วิสิษฐ์ แววสูงเนิน อาจารย์สาขาวิชาเคมีพร้อมด้วยนายศุภนนท์ จามสุริยา นักศึกษาระดับปริญญาโท เดินทางไปพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติงานวิจัยทางด้านเคมีพอลิเมอร์โดยเทคนิค Synchrotron Small Angle X-Ray Scattering ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับ Nagoya Institute of Technology (NITech)

2019-05-13 ถึง 2019-05-17

Nagoya Institute of Technology

Japan

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
นาย ณรงค์ฤทธิ์ โสสะ นักศึกษา มทส. SUT Student


ปฏิบัติงานวิจัย ณ ENSICAEN, Universite de Cane) ประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562

2019-05-01 ถึง 2019-06-30

Universite de Caen

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
นางสาว พรรณิภา พะนะจะโปะ นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปทำการวิจัยร่วม ณ National Cheng Kung University ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562-30 กันยายน 2562 ด้วยทุน Royal Golden Jubilee Ph.D. Scholarship

2019-05-01 ถึง 2019-09-30

Nation Cheng Kung University, Taiwan

Taiwan

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
นาย พีระณัฐ จาตุรัตน์ทวีโชติ นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย ณ University of Melbourne ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2562

2019-03-01 ถึง 2019-04-30

University of Melbourne

Australia

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
ศ. ดร. จตุพร วิทยาคุณ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ ประชุมThe 4th Euro Asia Zeolite Congress (4th EAZC)

2019-01-27 ถึง 2019-02-02

Italy

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] 101 [ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018