รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ภูมิสารสนเทศ
Mr. Arif Wicaksono นักศึกษา มทส. SUT Student


เข้าร่วม International Seminar on Standards and Techniques of Spatial Data infrastructure ณ Wuhan & Deqing

2018-11-14 ถึง 2018-11-21

P.R. China

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ผศ. ดร. พรเทพ ราชนาวี คณาจารย์ SUT Faculty


ตัดสินกีฬา

2018-08-16 ถึง 2018-08-25

Indonesia

Outbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ผศ. ดร. พรเทพ ราชนาวี คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมตัดสินกีฬาเรือพายด้วยทุนคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

2018-07-12 ถึง 2018-12-20

Myanmar

Outbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ผศ. ดร. พรเทพ ราชนาวี คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์ในหัวข้อ "Racing Strategy for Rowing"

2018-01-11 ถึง 2018-11-26

Germany

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สำนักงานคณบดี
ผศ. ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา ผู้บริหาร SUT Executives


เข้าร่วมการประชุม IUMRS-ICAM International Conference on Advanced Materials 2019 ณ European Materials Research Society สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562

2019-05-27 ถึง 2019-05-31

France

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สำนักงานคณบดี
ผศ. ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา ผู้บริหาร SUT Executives


ผศ. ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ รอง ผอ. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง เป็นตัวแทน มทส. ร่วมบรรยาย เรื่อง Mission and Policy Study of Energy in New Era: A case Study in Thailand about Energy Storage" ในงานประชุมวิชาการ International Conference on Energy Development: Cooperation of Universities and Companies ณ Shanghai University of Electric Power (SUEP) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมฉลอง 67 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัย SUEP โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมกว่า 12 มหาวิทยาลัยจากทั่วโลก"

2018-10-24 ถึง 2018-10-27

Shanghai University of Electric Power

P.R. China

Outbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สำนักงานคณบดี
ผศ. ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา ผู้บริหาร SUT Executives


1nd Thai-Russian Roundatble: Collaboration on Gifted Education and Research หารือความร่วมมือ ณ สถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

2018-08-18 ถึง 2018-08-19

Skolkovo Institute of Science and Technology

Thailand

In Thailand
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
ผศ. ดร. พนิดา ขันแก้วหล้า คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม the 12th International Congress on Autoimmunity (AUTO 2020) เรื่อง CO-IMMOBILIZATION OF ANTI-HUMAN CD63 MONOCLONAL ANTIBODY COS3A AND ANTI-CD3 MONOCLONAL ANTIBODY OKT3 INDUCED STRONG T-CELL ACTIVATION ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) ในระหว่างวันที่ 16-25 พฤษภาคม 2563

2020-05-16 ถึง 2020-05-25

Hellenic Republic

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
รศ. ดร. วิสิษฐ์ แววสูงเนิน คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางไปประชุมโครงการปริญญาร่วม (Double Degree Program) กับ Osaka University ตามงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการที่มีเจ้าภาพหลักด้านการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติปริญญาร่วมและสองปริญญา พ.ศ. 2563 และนอกจากนี้ยังเดินทางไปร่วมทำวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University

2019-11-11 ถึง 2019-11-23

Osaka University

Japan

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
นางสาว ศิริพร โกษาวัฒนกุล นักศึกษา มทส. SUT Student


นักศึกษาในที่ปรึกษาของศาสตราจารย์ ดร.จตุพร วิทยาคุณ เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัยในหัวข้อ Synthesis and application of nanosized porous material (zeolites) ณ Universite de Caen-CNRS ประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยงบประมาณ Royal Golden Jubilee Ph.D scholarship and the French Govenments contribution to the RGJ-Ph.D Program

2019-11-01 ถึง 2020-10-31

Universite de Caen

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ] 100 [ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018