รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม/ภาษาต่างประเทศ
ผศ. ดร. อิศรา ประมูลศุข

เสนอผลงานวิชาการเรื่อง Popularisation of Medical Knowledge: Genre Transfer from Medical Research Article to Medical News Article" ในการประชุม SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIOLINGUISTICS
2018-06-09 ถึง 2018-08-09 Hungary

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม/ภาษาต่างประเทศ
ผศ. ดร. อิศรา ประมูลศุข

นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง Popularisation of Medical Knowledge:Genre Transfer from Medical Research Article to Medical News Article
2018-02-09 ถึง 2018-10-09 Hungary

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม/วิชาภาษาต่างประเทศ
อ. ดร. สิรินทร ศรีโพธิ์

นำเสนอผลงาน เรื่อง Problem-based Learning and Medical English Materials Design: Inherent Challenges from an EFL Teacher's Perspective ในงานประชุม 2018 2nd International Conference on Linguistics and Literature (ICLL)
2018-07-18 ถึง 2018-07-25 Italy

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
ผศ. ดร. อดิศักดิ์ สุวิทวัส

เรื่อง "DAZH Mobile Application Concept Testing : A Purchase Intentions of Cafe Business Entrepreneurs in Nakhon Ratchasima Province, Thailand" ในการประชุมระดับนานาชาติ Global Research on Sustainable Transport (GROSTlog 2018) ณ เมือง Jakarta อินโดนีเซีย
2018-10-24 ถึง 2018-10-25 Indonesia

วิทยากรบรรยาย
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
ผศ. ดร. อดิศักดิ์ สุวิทวัส

นำเสนอผลงานวิจัยแบบ ORAL เรื่อง "Entrepreneurial Passion Domains Small and Medium Enterprises (SMEs) : A Case Strudy of Buriram Province, Thailand" ในการประชุมวิชาการ "The International Conference on Management in Emerging Market (ICMEM) 2018" ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย
2018-08-08 ถึง 2018-10-08 Indonesia

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม/สำนักงานคณบดี
รศ. ดร. วีรพงษ์ พลนิกรกิจ

ไปพัฒนาความร่วมมือและศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ Shibaura Institute of Technology
2018-12-12 ถึง 2018-12-15 Japan

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม/เทคโนโลยีการจัดการ
รศ. ดร. ขวัญกมล ดอนขวา

เสนอผลงานวิจัยแบบ ORAL เรื่อง "Comparative Study of Expectation and Perception Levels of Outsourcing Transportation Service Quality: For SMEs Service Users in Nakhon Ratchasima"
2018-09-27 ถึง 2018-10-02 Hong Kong

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม/เทคโนโลยีการจัดการ
อ.ดร. นิศาชล จำนงศรี

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "Metadata Standard for Palm leaf Manuscript in Asia"
2018-10-21 ถึง 2018-10-28 Cyprus

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม/เทคโนโลยีการจัดการ
อ. ดร. นิศาชล จำนงศรี

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ
2018-08-22 ถึง 2018-08-26 Malaysia

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม/เทคโนโลยีการจัดการ
อ. ดร. นิศาชล จำนงศรี

ปฏิบัติงานวิจัย
2018-07-25 ถึง 2018-08-02 Japan

ปฏิบัติงานวิจัย
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018