รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
เทคโนธานี/
อ.ดร. ฉัตรชัย พิศพล

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
2018-07-24 ถึง 2018-07-29 People's Republic of China

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

เทคโนธานี/
ผศ.ดร. วีรชัย อาจหาญ

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และหารือทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการด้านการให้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ และการดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร
2018-09-17 ถึง 2018-09-23 Netherlands

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

เทคโนธานี/
อ. ดร. สารัมภ์ บุญมี

ลงนาม MOU และกิจกรรม start up ณ (NTUST) Taipei
2018-07-18 ถึง 2018-07-22 Taiwan

ลงนามความร่วมมือ
Outbound

เทคโนธานี/สนง.บ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม
นาย อิสระภาพ ภาษาดี

สร้างเครือข่ายและชักจูงการลงทุนในต่างประเทศ อุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูปและ Bio & Medical Industries” เป็นโครงการที่ทาง ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดขึ้นเพื่อ พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ แต่ละพื้นที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ เปิดโลกทัศน์ SME เห็นพัฒนาการของเทคโนโลยีการผลิตสินค้าที่ทันสมัยนวัตกรรมใหม่ๆของคู่แข่งที่มาจากทั่วโลกในงาน Foodex Japan 2019
2019-03-04 ถึง 2019-03-08 ญี่ปุ่น

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

เทคโนธานี/สนง.อุทยานวิทาศาสตร์และนวัตกรรม
นาย อิสระภาพ ภาษาดี

Suranaree University of Technology, Thailand. participate the Be Young! Beyond! Startup Boot camp, Taipei
2018-07-07 ถึง 2018-07-15 TAIWAN

อื่น ๆ
Outbound

เทคโนธานี/สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
Mr. PJ Budler

-กรรมการตัดสอนการประกวดดค มทส. ในงานเกษตรสุรนารี 62 -เป็นวิทยากร ในกิจกรรม อบรม หลักสูตร “กรรมการตัดสินการประกวดโคเนื้อชาวไทย” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2019-01-11 ถึง 2019-01-14 USA

วิทยากรบรรยาย
Inbound

เทคโนธานี/สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
ผศ. ดร. ศิวัฒ ไทยอุดม

ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเดนมาร์กด้วยงบวิสาหกิจ
2018-02-12 ถึง 2018-08-12 Denmark

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

เทคโนธานี/โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์


เป็นกิจกรรมเสริมนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนักเรียนที่มีศักยภาพสูง ควรได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดจินตนาการ วิสัยทัศน์ และความรู้เท่าทันความทันสมัยในโลกยุคปัจจุบันควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตนั้น จากเหตุผลดังกล่าวโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี จึงมีนโยบายในการพัฒนาครู บุคลากร ทั้งในส่วนของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยและเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมถึงเป้าหมายสำคัญคือนักเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ 10 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ จึงจัดโครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศ เพื่อนำนักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่ในโครงการฯ ดูงานในสถานที่สำคัญต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกเหนือจากการศึกษาทางด้านวิชาการแล้ว ยังใช้โอกาสนี้ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึง ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของต่างประเทศไป พร้อมกันด้วย
2018-12-10 ถึง 2018-12-16 เยอรมัน เบลเยียม เนเธอร์แลนด์

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำ่นักงานอธิการบดี/สถานพัฒนาคณาจารย์
Prof. Dr. Abby Cathcart

SUT Teaching Academics Recognition Schemes (STARS 2019) เป็นหลักสูตรอบรมด้านการเรียนการสอนภายใต้การรับรองของสถาบัน Advance HE ณ Meeting Room No.3, Academic Building No.1
2019-01-14 ถึง 2019-01-16 Australia

ร่วมพัฒนาหลักสูตร
Inbound

สำนักวิชเทคโนโลยีสังคม/ภาษาต่างประเทศ
 อ. ดร. อัจฉราวรรณ บุรีภักดี

เรื่อง “Expertise in L2 writing in Imagined Community: A case study of English education program in Thailand” ในการประชุม The CALA 2019, The Annual Conference on Mediterranean Linguistic Anthropology ณ Siem Reap, Cambodia ระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2562
2019-01-23 ถึง 2019-01-26 Cambodia

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018