รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา/
Dr. Richard Hull

เข้าร่วมประชุมเรื่อง Social Entrepreneurship Education with Potential Partners: Survey of Corporate Needs หารือรายละเอียด Double Degre Program 2 หลักสูตร
6/14/2018 ถึง 6/14/2018 สหราชอาณาจักร

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
Inbound

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา/
นาย พงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ
10/7/2018 ถึง 10/9/2018 มาเลเซีย

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา/
อ. ดร. มัลลิกา สังข์สนิท

ศึกษา สัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลงานวิจัย
9/16/2018 ถึง 9/30/2018 ฝรั่งเศส


Outbound

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา/
อ. ดร. มัลลิกา สังข์สนิท

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
7/23/2018 ถึง 7/28/2018 จีน

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา/
อ. ดร. มัลลิกา สังข์สนิท

เข้าประชุมเรื่อง Social Entrepreneurship Education with Potential Partners: Survey of Corporate Needs หารือรายละเอียด Double Degre Program 2 หลักสูตร ในฐาน IBD Program Coordinator
ถึง

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
In Thailand

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา/-
อ. ดร. มัลลิกา สังข์สนิท

ไปเข้าร่วมการประชุม the third World Technology Universities Congress ณ Indian Institute of Technology Madras และ Hindustan Institute of Science and Technology และได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ Entrepreneurship Development Initiative@SUT: The Journey toward becoming Entrepreneurial University
11/28/2018 ถึง 12/1/2018 อินเดีย

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
Outbound

เทคโนธานี/
อ.ดร. ฉัตรชัย พิศพล

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
7/24/2018 ถึง 7/29/2018 จีน

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

เทคโนธานี/
ผศ.ดร. วีรชัย อาจหาญ

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และหารือทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการด้านการให้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ และการดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร
9/17/2018 ถึง 9/23/2018 เนเธอร์แลนด์

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

เทคโนธานี/
อ. ดร. สารัมภ์ บุญมี

ลงนาม MOU และกิจกรรม start up ณ (NTUST) Taipei
7/18/2018 ถึง 7/22/2018 ไต้หวัน

ลงนามความร่วมมือ
Outbound

เทคโนธานี/
ผศ.ดร. อรรถพล มณีแดง

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ ASPA Conference 2018
10/1/2018 ถึง 10/2/2018 รัสเซีย

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

Total: 598 Record : 60 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018