รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
ดร. จตุรพร นิ่มเจริญ พนักงาน SUT Staff


เดินทางไปทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน Korean Minjok Leadership Academy และสถาบันทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ วันที่ 1-6 ธันวาคม 2562

2019-12-01 ถึง 2019-12-06

Korean Minjok Leadership Academy

South Korea

Outbound
ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

โรงเรียนสุรวิวัฒน์
นางสาว จิดาภา ชาญจำลอง พนักงาน SUT Staff


เดินทางไปทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน Korean Minjok Leadership Academy และสถาบันทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ วันที่ 1-6 ธันวาคม 2562

2019-12-01 ถึง 2019-12-06

Korean Minjok Leadership Academy

South Korea

Outbound
ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

โรงเรียนสุรวิวัฒน์
นาง จิตติมา สมพงษ์ พนักงาน SUT Staff


เดินทางไปทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน Korean Minjok Leadership Academy และสถาบันทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ วันที่ 1-6 ธันวาคม 2562

2019-12-01 ถึง 2019-12-06

Korean Minjok Leadership Academy

South Korea

Outbound
ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

โรงเรียนสุรวิวัฒน์
นางสาว ภูษณิศา ตั้งสกุล พนักงาน SUT Staff


เดินทางไปทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน Korean Minjok Leadership Academy และสถาบันทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ วันที่ 1-6 ธันวาคม 2562

2019-12-01 ถึง 2019-12-06

Korean Minjok Leadership Academy

South Korea

Outbound
ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

โรงเรียนสุรวิวัฒน์
นางสาว สุขเกษม ทักษิณสัมพันธ์ พนักงาน SUT Staff


เดินทางไปทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน Korean Minjok Leadership Academy และสถาบันทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ วันที่ 1-6 ธันวาคม 2562

2019-12-01 ถึง 2019-12-06

Korean Minjok Leadership Academy

South Korea

Outbound
ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

โรงเรียนสุรวิวัฒน์
นางสาว สุริชา ฐานวิสัย พนักงาน SUT Staff


เดินทางไปทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน Korean Minjok Leadership Academy และสถาบันทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ วันที่ 1-6 ธันวาคม 2562

2019-12-01 ถึง 2019-12-06

Korean Minjok Leadership Academy

South Korea

Outbound
ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

โรงเรียนสุรวิวัฒน์
นาย อติวิชญ์ ทรงสุข พนักงาน SUT Staff


เดินทางไปทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน Korean Minjok Leadership Academy และสถาบันทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ วันที่ 1-6 ธันวาคม 2562

2019-12-01 ถึง 2019-12-06

Korean Minjok Leadership Academy

South Korea

Outbound
ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

โรงเรียนสุรวิวัฒน์
นางสาว สุชญา ศรีไทย พนักงาน SUT Staff


ศูนย์กิจการนานาชาติ ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร Non-Academic Staff Exchange กับ Harbin Engineering University ในระหว่างวันที่ 2-15 มิถุนายน 2562 โดยเข้าศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการของ Harbin Engineering University รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการมีดังนี้
นางสาวจันทรรัตน์ บุญมาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนประชาสัมพันธ์
นางสาวจารุวรรณ คงมั่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา
นางสาวสุชญา ศรีไทย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงเรียนสุรวิวัฒน์

2019-06-02 ถึง 2019-06-15

Harbin Engineering University

P.R. China

Outbound
แลกเปลี่ยนบุคลากร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ. ทพ. ดร. นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา ด้านแพทยศาสตร์

2019-09-22 ถึง 2019-09-27

Flinders University

Australia

Outbound
ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

โรงพยาบาล มทส. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์กิจการนานาชาติ
โรงพยาบาล มทส. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์กิจการนานาชาติ
Mr. Briscoe Dylan
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการของนักศึกษาเตรียมแพทย์ (Medical Shadowing) รุ่นที่ 3 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในระหว่างวันที่ 5-14 มิถุนายน 2562 โดยมีศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมกับโรงพยาบาล มทส. เป็นเจ้าภาพหลัก

2019-06-05 ถึง 2019-06-14

Red Star International Education

United States of America

Inbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

Total: 1676 Record : 168 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018