รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา/
Dr. Richard Hull

เข้าร่วมประชุมเรื่อง Social Entrepreneurship Education with Potential Partners: Survey of Corporate Needs หารือรายละเอียด Double Degre Program 2 หลักสูตร
6/14/2018 ถึง 6/14/2018 สหราชอาณาจักร เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา/
นาย พงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ
10/7/2018 ถึง 10/9/2018 มาเลเซีย นำเสนอผลงานทางวิชาการ
โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา/
อ. ดร. มัลลิกา สังข์สนิท

ศึกษา สัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลงานวิจัย
9/16/2018 ถึง 9/30/2018 ฝรั่งเศส เยอรมัน เดนมาร์ก ลักเซมเบิร์ก และสวีเดน
โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา/
อ. ดร. มัลลิกา สังข์สนิท

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
7/23/2018 ถึง 7/28/2018 จีน ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา/
อ. ดร. มัลลิกา สังข์สนิท

เข้าประชุมเรื่อง Social Entrepreneurship Education with Potential Partners: Survey of Corporate Needs หารือรายละเอียด Double Degre Program 2 หลักสูตร ในฐาน IBD Program Coordinator
ถึง เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา/-
อ. ดร. มัลลิกา สังข์สนิท

ไปเข้าร่วมการประชุม the third World Technology Universities Congress ณ Indian Institute of Technology Madras และ Hindustan Institute of Science and Technology และได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ Entrepreneurship Development Initiative@SUT: The Journey toward becoming Entrepreneurial University
11/28/2018 ถึง 12/01/2018 อินเดีย เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
เทคโนธานี/
อ.ดร. ฉัตรชัย พิศพล

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
7/24/2018 ถึง 7/29/2018 จีน ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
เทคโนธานี/
ผศ.ดร. วีรชัย อาจหาญ

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และหารือทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการด้านการให้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ และการดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร
9/17/2018 ถึง 9/23/2018 เนเธอร์แลนด์ ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
เทคโนธานี/
อ. ดร. สารัมภ์ บุญมี

ลงนาม MOU และกิจกรรม start up ณ (NTUST) Taipei
7/18/2018 ถึง 7/22/2018 ไต้หวัน ลงนามความร่วมมือ
เทคโนธานี/
ผศ.ดร. อรรถพล มณีแดง

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ ASPA Conference 2018
10/1/2018 ถึง 10/2/2018 รัสเซีย นำเสนอผลงานทางวิชาการ
ส่วนพัสดุ/
น.ส. ศิรินุช สมณะ

ศูนย์กิจการนานาชาติดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากรกับInstitut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Indonesia โดยคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการทำงานระหว่างกัน
9/16/2018 ถึง 9/23/2018 อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนบุคลากร
ส่วนประชาสัมพันธ์/
น. ส. เพ็ญนภา นาคดี

ศูนย์กิจการนานาชาติดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากรกับInstitut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Indonesia โดยคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการทำงานระหว่างกัน
9/16/2018 ถึง 09/23/2018 อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนบุคลากร
ส่วนกิจการนักศึกษา/
Miss Descia Astrinia Raisyah

มาเข้าร่วมโครงการ Staff Mobility Program 2018 เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรม ณ มทส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานและเจรจาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการทำงาน
7/8/2018 ถึง 7/13/2018 อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนบุคลากร
ส่วนกิจการนักศึกษา/
Miss Dyan Prastiti

มาเข้าร่วมโครงการ Staff Mobility Program 2018 เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรม ณ มทส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานและเจรจาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการทำงาน
7/8/2018 ถึง 7/13/2018 อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนบุคลากร
ส่วนกิจการนักศึกษา/
น.ส. รัชตา อนงค์เวช

เข้าร่วมกิจกรรม The 1st AUAP Inter-University Basketball and Cheerleading Competition
9/16/2018 ถึง 9/24/2018 จีน อื่น ๆ

Total: 508 Record : 34 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018