รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2563
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
-


ประชุมติดตามงานการจัดสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปว.มทส.) และที่เกี่ยวข้อง (1ครั้ง/เดือน)

2020-07-23 ถึง 2021-02-25

ห้องประชุมโครงการจัดตั้งศูนยืปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน ชั้น 2

In Thailand
อื่น ๆ

ส่วนทรัพยากรบุคคล
งานพัฒนาบุคลากร
นาย ฉัตรชัย หมื่นชนะสงคราม Mr. พนักงาน SUT Staff
บุคลากรแลกเปลี่ยน Staff exchange


International Conference for Non-Academic Staff 2020 (Icon Staff 2020)

2020-11-02 ถึง 2020-11-05


เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
Prof. Dr. Hayo Reinders
อาคันตุกะเยือน Visitor


กิจกรรมบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เรื่อง “Encouraging autonomy in online learning” และ “Learning Analytics for language learning and teaching”

2021-02-23 ถึง 2021-02-24

Unitec, Auckland สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ไทย New Zealand

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
Assoc. Prof. Dr. Ho Pham Vu Phi
อาคันตุกะเยือน Visitor


สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้กับ Mr. Shaobing Zhang

2021-02-05 ถึง 0000-00-00

Baria VungTau University สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ไทย Vietnam

Inbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
Assoc. Prof. Dr. Ho Pham Vu Phi
อาคันตุกะเยือน Visitor


สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้ใกับ Mr. Cai Xirui

2021-02-03 ถึง 0000-00-00

Baria VungTau University

Vietnam

Inbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
Prof. Dr. Naoko Taguchi
อาคันตุกะเยือน Visitor


กิจกรรมบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เรื่อง “Immersive VR for pragmatics task development” และ “Discussion on ELF pragmatics”

2021-01-11 ถึง 2021-01-11

Northern Arizona University สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ไทย United States

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
ผศ. ดร. เจฟฟรี่ ดาวาลา วิแลง คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานเรื่อง "Gratitude in Foreign Language Learning" ในการประชุม The Asian ESP Journal & Asian EFL Journal International Virtual Conference

2020-10-31 ถึง 2020-11-01

This international conference is organized by The Asian EFL Journal,TESOL Asia Head Office, Site Skills Training Campus, Philippines

Philippines

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
Assoc. Prof. Dr. Fang Fan
อาคันตุกะเยือน Visitor


สอบวิทยานิพนธ์ให้กับ Mr. Huashan Lu

2020-08-17 ถึง 0000-00-00

Shantou University สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ไทย China

Inbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ศ. ดร. ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ คณาจารย์ SUT Faculty


Dr. Hamano มหาวิทยาลัย ShinShu ประสานให้ ศ.ดร.ปิยะดา ร่วมสอนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท หัวข้อ Development of Agricultural and Plant Breeding Technology in Thailand

2020-11-20 ถึง 2020-11-20

Shinshu University

Japan

Outbound
ทำการสอนร่วม

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
Dr. Traiphop Phahom Assoc. Prof. Dr. Gaelle Roudaut คณาจารย์ SUT Faculty
อาจารย์ Lecturer


ประชุมหารือเกี่ยวกับงานวิจัยที่จะดำเนินการร่วมกัน และการเเลกเปลี่ยนนักศึกษา

2021-03-15 ถึง 2021-03-15

Agrosup, Dijon, University of Burgundy Suranaree University of Technology (ออนไลน์)

Thailand France

In Thailand
หารืองานวิจัย

Total: 62 Record : 7 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018