2020 TGS Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ดำเนินการให้และบริหารทุนการศึกษาในการแลกเปลี่ยนบุคลากร และส่งเสริมให้เกิดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ข้ามผ่านวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจอันดีและมิตรภาพระหว่างชาวไทยและชาวอเมริกัน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลไทยอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 60 ปี ขณะนี้มูลนิธิฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2563 (2020 TGS) จำนวน สูงสุด 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่าง ๆ ยกเว้น สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันแพทยศาสตร์ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก (สามารถสมัครเพื่อเรียนต่อสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่มีการปฏิบัติการทางคลินิก หรือสัมผัสคนไข้โดยตรง ได้) ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน Continue Reading