ทุน Franco-Thai Scholarship Program

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำปรเทศไทยว่ารัฐบาลฝรั่่งเศสได้เปิดรับสมัครทุน Franco-Thai Scholarship Program ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศส โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนที่จัดสรรให้แก่นักศึกษาไทยที่มีอายุตำกว่า 35 ปี  (นับถึงวันที่ Continue Reading