ศูนย์กิจการนานาชาติจัดสัมมนาภายในหน่วยงาน/CIA Annual Seminar 2019

ในวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติมีกำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาภายในหน่วยงาน ณ เกาะกูด จังหวัดตราด ในการนี้ศูนย์ฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการให้บริการในวันและเวลาดังกล่าว ในกรณีเร่งด่วนท่านสามารถติดต่อได้ที่คุณศิริรัตน์  กาญจนนิมมาน หมายเลขโทรศัพท์ 09 3567 3223

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำ Global Student Leadership Camp 2019 ณ Daegu Health College (DHC) สาธารณรัฐเกาหลี

ตามที่ศูนย์กิจการนานาชาติประกาศรับสมัครนักศึกษา มทส. เพื่อเข้าร่วมร่วมโครงการค่ายผู้นำ Global Student Leadership Camp 2019 ณ Daegu Health College (DHC) สาธารณรัฐเกาหลี ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2562 ซึ่งได้คัดเลือกผู้ที่เป็นตัวแทนนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ดังนี้ 1. นางสาววรินทร สาสุขวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2. นางสาวสาธิดา สุภัทรวณิชย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาแพทยศาสตร์  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3. Continue Reading

SUT 2019 ISAN-ASEAN+ Culture Festival

“SUT 2019: ISAN-ASEAN+ Culture Festival” เสริมสร้างบรรยากาศนานาชาติใน มทส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับ ศูนย์กิจการนานาชาติ จัดกิจกรรม “SUT 2019: ISAN-ASEAN+ Culture Festival” งานแสดงวัฒนธรรมอีสานและอาเซียน เสริมสร้างบรรยากาศนานาชาติในมหาวิทยาลัย ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 4 เมษายน Continue Reading