SUT 2019 ISAN-ASEAN+ Culture Festival

“SUT 2019: ISAN-ASEAN+ Culture Festival” เสริมสร้างบรรยากาศนานาชาติใน มทส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับ ศูนย์กิจการนานาชาติ จัดกิจกรรม “SUT 2019: ISAN-ASEAN+ Culture Festival” งานแสดงวัฒนธรรมอีสานและอาเซียน เสริมสร้างบรรยากาศนานาชาติในมหาวิทยาลัย ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 4 เมษายน Continue Reading

รับสมัครนักศึกษามทส. เข้าร่วมกิจกรรม CommTECH Camp Highlight 2019

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักศึกษามทส. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา จำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรม CommTECH Camp Highlight 2019 ระหว่างวันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562  ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย นักศึกษาที่สนใจสมัครส่งเอกสารการสมัครที่ศูนย์กิจการนานาชาติ  ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 กำหนดวันสอบสัมภาษณ์คัดเลือกตัวแทนนักศึกษา วันที่ 23 พฤษภาคม 2562  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมและใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2FxBkem