2019-2020 GLOBAL UNDERGRADUATE EXCHANGE PROGRAM (GLOBAL UGRAD)

วันนี้ (วันที่ 9 มกราคม 2562) ศูนย์กิจการนานาชาติ โดยผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการศูนย์กิจการ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา มทส. ที่สนใจเข้าร่วมสมัครรับทุน จำนวน 4 คน โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษา มทส. เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกระดับประเทศ โครงการ Global Undergraduate Exchange Continue Reading

ทุนวิจัยระยะสั้น NRCT-NRF

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of Korea, NRF) ได้ตกลงความร่วมมือร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ – เกาหลี (NRCT-NRF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีผ่านการทำวิจัยร่วมกันของนักวิจัย อันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ ลักษณะทุน 1.1 Continue Reading

2019 International Higher Education Scholarship

2019 International Higher Education Scholarship  ปิดรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2562 ผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานให้ทุนดังนี้ ☑️ค่าเครื่องบิน ☑️ค่าที่พัก ☑️ค่าเทอมทั้งหมด ☑️ค่าหน่วยกิจ ☑️ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ☑️ค่าหนังสือเรียน ☑️ค่าใช้จ่ายรายเดือน ป.โท 15,000 NT Continue Reading

ทุน EMST-Mach Grants (EMG) – ASEA-UNINET ประจำปี 2562

ด้วยรัฐบาลออสเตรียประกาสรับสมัครแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน EMST-Mach Grants (EMG) – ASEA-UNINET ประจำปี 2562 เพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรีย แบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ Post-doc Grants (ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก) ระยะเวลา 3-9 เดือน Continue Reading

รับสมัครนักศึกษาอบรมฟรี ในหัวข้อ Winning in the Work World” W3 Program

ศูนย์กิจการนานาชาติ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 10 คน เพื่อเข้ารับการอบรมออนไลน์ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในหัวข้อ “Winning in the Work World” W3 Program โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องร่วมการอบรมในระบบออนไลน์ระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ Continue Reading

นักศึกษาจาก University of Victoria, Canada มาเเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา

ในระหว่างวันที่ 4-12 มกราคม 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกและปฐมนิเทศในการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏบัติงานสหกิจศึกษาในด้านการใช้ชีวิตใน มทส. และในประเทศไทย  ในการนี้ยังได้ประสานงานด้านที่พัก ยานพาหนะ และการแลกเปลี่ยน สนทนาทางด้านภาษากับนักศึกษา มทส. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ Mr.Ramon  Dionisio และ Miss Catherine  Wong  นักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก University Continue Reading

นักศึกษา มทส. 13 คนรับทุนศึกษาต่อ ณ Fuzhou University

ในระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาจำนวน 13 คนที่ได้รับทุนการศึกษาจาก Fuzhou University เพื่อศึกษาในหลักสูตร Logistics Engineering and Management เป็นระยะเวลา 1 ปี ทาง Fuzhou University รายงานว่า Continue Reading