นักศึกษาจาก Zhejiang Gongshang University, China มาแลกเปลี่ยน ณ มทส.

ในระหว่างวันที่ 18-30 สิงหาคม 2562 นักศึกษา อาจารย์จาก Zhejiang Gongshang University, China จำนวน 16 คน เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้นครั้งที่ 4 โดยมีศูนย์กิจการนานาชาติ และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการดำเนินกิจกรรม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ การแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมไทย การทัศนศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น Zhejiang Gongshang University, China ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกันมาแล้วจำนวน 3 ครั้ง รายชื่อนักศึกษาจาก Zhejiang Gongshang Continue Reading

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Harbin Engineering University สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมกับสาขาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Harbin Engineering University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อมาศึกษาแลกเปลี่ยน ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 สิงหาคม 2562 โดยมีนักศึกษาระดับปริญญตรี จำนวน 10 คน และอาจารย์ 1 ท่าน ในการมาร่วมปฏิบัติงานวิจัยและฝึกอบรมระยะสั้นในห้องปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Center for International Affairs and Institute of Science Continue Reading

นักศึกษา มทส. ร่วมกิจกรรม UNHAS International Cultural Program 2019

นักศึกษา มทส. ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมกิจกรรม UNHAS International Cultural Program 2019 ระหว่างวันที่ 11-20 สิงหาคม 2562 ณ Universitas Hasanuddin (UNHAS)   รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม : 1. นางสาวมานิตา คำแก้ว รหัสนักศึกษา B5851829  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2. นางสาวนภาพร มั่งมี รหัสนักศึกษา B5980703   สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ข่าวการรับสมัคร  Continue Reading

นักศึกษา มทส. เข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำ Global Student Leadership Camp 2019 ณ Daegu Health College (DHC) สาธารณรัฐเกาหลี

นักศึกษา มทส. ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายผู้นำ DHC Global Student Leadership Camp 2019 ณ ระหว่างวันที่ 11–20 สิงหาคม 2562 ณ Daegu Health College (DHC) รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม : 1. นางสาววรินทร สาสุขวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2. นางสาวสาธิดา สุภัทรวณิชย์ Continue Reading

Promote international cooperation in research together with the German Academic Exchange Service (DAAD)

RISE Worldwide is starting the next round: For summer 2020 we are again asking for internship offers giving German undergraduate students the possibility to intern worldwide. Internship projects can be submitted online from September 1 to October 15, 2019 at https://www.daad.de/rise/en/rise-worldwide/offer-an-internship Research Continue Reading

ครูอาสาสมัครชาวจีนมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 อ.รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม นำ Ms. Yuwan Qiu และ Ms. Xing Zhao ครูอาสาสมัครชาวจีนที่มาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 – สิงหาคม 2563 มาปฐมนิเทศและแนะนำการใช้ชีวิตใน มทส. สถานที่ต่าง ๆ ที่ควรทราบ และงานบริการต่าง ๆ ที่ศูนย์กิจการนานาชาติ อำนวยความสะดวกให้ในขณะอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยนางสาวหทัยกาญจน์ ทองเจริญเป็นผู้ให้คำแนะนำและบรรยาย