Stirling University มาหารือความร่วมือกับ มทส.

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ Mr. Eddy Moran อาจารย์ประจำ TESOL Faculty of Social Sciences (FoSS) จาก Stirling University ประเทศสกอตแลนด์ Continue Reading

2019-2020 Chinese Government Scholarship Program

รัฐบาลจีนประกาศให้ทุนกับนักศึกษาต่างชาติ ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของจีน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างคนจีนกับประชาชนจากทั่วโลกและพัฒนาความร่วมมือ แลกเปลี่ยนในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการค้าระหว่างจีนกับประเทศอื่น ๆ Habin Engineering University ประกาศให้ทุนเต็มจำนวนแก่นักศึกษามทส. ที่ประสงค์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ Habin Engineering University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในสาขาวิชาต่างๆ Continue Reading

นักศึกษา มทส. ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ณ Hunan University of Humanities, Science and Technology (HUHST) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในระหว่างวันที่ 9-22 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางวัฒนธรรมระยะสั้นกับ Hunan University of Humanities, Science and Technology (HUHST) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทั้งสองสถาบันมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558แล้วนั้น  โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ได้ส่งนักศึกษาในระดับปริญญาตรี Continue Reading

นักศึกษา มทส. ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ณ Zhejiang Gongshang University (ZJGSU)

ในระหว่างวันที่ 9-22 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางวัฒนธรรมระยะสั้นกับ Zhejiang Gongshang University (ZJGSU) ซึ่งทั้งสองสถาบันมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ได้ส่งนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 15 คน ไปเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาศนักศึกษาได้ประสบการการใช้ชีวิตในต่างประเทศ Continue Reading