ขั้นตอนการทำ MOU

1. รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ (MoU)  รายละเอียด

MOUProcessPaper-update2018

 

2. แบบเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันในต่างประเทศ (pdf)   .doc  ทั้งนี้สามารถค้นหาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ที่นี่

MOUAgreementForm-update2018

 

3. ตัวอย่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับหน่วยงานต่างประเทศ (MOU Template) ดาวน์โหลด (.doc)

SUT_MOUTemplate