ขั้นตอนการทำ MOU

1. รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ (MoU)  รายละเอียด

2. แบบเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันในต่างประเทศ (pdf) ดาวน์โหลด     .doc

3. ตัวอย่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับหน่วยงานต่างประเทศ (MOU Template) ดาวน์โหลด (.doc)