For SUT Faculty and Staff

หนังสือเดินทางราชการ
หนังสือรับรองการขอวีซ่า
การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ (MOU)
การต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ
การอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาต่างชาติมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นและระยะยาว
การดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของศูนย์กิจการนานาชาติ
หนังสือขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้แก่ SUT Visitor
ประกาศศูนย์กิจการนานาชาติ เรื่องแนวปฏิบัติในการดำเนินการด้านเอกสาร เพื่อใช้ขอการตรวจลงตราเข้าราชอาณาจักรไทย (วีซ่า) และการอำนวยความสะดวกแก่บุคคลต่างด้าว พ.ศ. 2561


หนังสือเดินทางราชการ

1. รายละเอียดและขั้นตอนการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการทำหนังสือเดินทางราชการ (Passport)

รายละเอียด

WorkManual-passport-web2017

วีดิโอแสดงขั้นตอนการดำเนินการหนังสือเดินทางราชการ

ดาวน์โหลด (.pdf)

Return to Top


หนังสือรับรองการขอวีซ่า

1. รายละเอียดและขั้นตอนการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการขอตรวจลงตรา (Visa) รายละเอียด

2. รายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรบัการตรวจลงตรา (ไม่ต้องขอวีซ่า)

รายละเอียด

Return to Top


ขั้นตอนและการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ (MOU)
 • ขั้นตอนการดำเนินการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ (MoU)  รายละเอียด
 • MOUProcessPaper-update2018

 

 • แบบเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันในต่างประเทศ ดาวน์โหลด (doc.ดาวน์โหลด (pdf.)
 • MOUAgreementForm-update2018

 

 • ตัวอย่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับหน่วยงานต่างประเทศ (SUT MOU Template) ดาวน์โหลด (.doc)
 • SUT_MOUTemplate

Return to Top


การต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ
 • ขั้นตอนการอำนวยความสะดวกในการต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ รายละเอียด

Return to Top


ขั้นตอนการประสานงานและอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาต่างชาติมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 • คู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติและขั้นตอนการประสานงานกับศูนย์สหกิจศึกษานานาชาติเกี่ยวกับอำนวยความสะดวกนักศึกษาต่างชาติมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ รายละเอียด

Return to Top


ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ
 • ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ รายละเอียด

Return to Top


ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นและระยะยาว
 • ขั้นตอนการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว (Student Exchange Inbound and Outbound) รายละเอียด

Return to Top


ขั้นตอนการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของศูนย์กิจการนานาชาติ
 • ขั้นตอนการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯในการเดินทางไปเยือน หารือความร่วมมือกับต่างประเทศ รายละเอียด
 • ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ทุนต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา มทส  รายละเอียด
 • ขั้นตอนการประสานรับนักศึกษาทุนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) รายละเอียด
 • ขั้นตอนการส่งนักศึกษา มทส. เข้าร่วม Tri-University International Joint Seminar and Symposium รายละเอียด
 • ขั้นตอนการดำเนินโครงการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย รายละเอียด

Return to Top


หนังสือขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้แก่ SUT Visitor ::: Download .doc .pdf :::
ตัวอย่าง-บันทึกข้อความ-ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกSUTVisitor

Return to Top