For SUT Thai Student

นักศึกษา มทส. ที่จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการระยะสั้น ได้แก่ การปฏิบัติงานวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านวัฒนธรรม การศึกษาดูงาน การนำเสนอผลงานและการเข้าร่วมประชุมสัมมนา เป็นต้น ประสงค์ให้ศูนย์กิจการนานาชาติออกหนังสือรับรองการตรวจลงตรา (ขอวีซ่า) ถึงสถานทูต กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมกรอกข้อมูลการขอหนังสือประกอบการยื่นขอวีซ่าให้ครบแล้วยื่นเอกสารที่ศูนย์กิจการนานาชาติ เมื่อศูนย์ฯดำเนินการแล้วเสร็จจะไปประสานให้นักศึกษารับเอกสารเพื่อดำเนินการในการขอวีซ่าต่อไป  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

FormrequestVISA-Thaistudent

Return to Top