ผู้แทน University of Indonesia เยือน ศกน.

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ คณบดีพร้อมด้วยคณาจารย์จากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. Mila Tejamaya จาก Department of Occupational Health and Safety, Faculty of Public Health, University of Indonesia ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์กิจการนานาชาติเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัยในด้านการเรียน การสอน และการวิจัยในอนาคต

นอกจากนี้ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เชิญ Dr. Mila Tejamaya  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง Occupational Health and Safety specifically in Industrial Hygiene in Indonesia ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 อีกด้วย