Campus tour 2019 “Study in France and Scholarships”

 

ศูนย์กิจการนานาชาติร่วมกับสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กำหนดจัดการบรรยายเกี่ยวกับทุนการศึกษา การศึกษาต่อ และการวิจัยในประเทศฝรั่งเศส “Campus France Tour 2019 – Studies in France and Scholarships” วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสารวิธาน อาคารบริหาร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ทุนการศึกษา และการวิจัยของประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตของนิสิตนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับทุนการศึกษาหรือเคยศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส

ภาพข่าว

If you are interesting to study in France please attend Campus France tour “Study in France and Scholarships” on Friday, September 5, 2019 at Saravithan Meeting room, Administrative Building from 10.00-12.00 hrs.