คณะผู้บริหารจาก National Pingtung University of Science Technology, Taiwan เยือน มทส.

ในวันนี้ (21 สิงหาคม 2562) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับ Professor Chang-Hsien Tai, President Dr. Po-Min Li, Dean of Office of International Affairs National Pingtung University of Science Technology (NPUST), Taiwan ในโอกาสเดินทางมาเยือน เพื่อหารือและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมสารวิกรม อาคารบริหาร

 

 

National Pingtung University of Science Technology (NPUST) ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โดยมีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลัก ข้อตกลงดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ โดยมีเป้าหมายให้เกิดความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการวิจัยเพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree Program)

กำหนดการเยือน

20190815094856105