อาจารย์จาก Yunnan Agricultural University (YAU) มาวิจัยระยะสั้น ณ มทส.

Dr. Chunhua Ma, อาจารย์จาก Yunnan Agricultural University, China  เดินทางมาปฏิบัติงานวิจัยระยะสั้น ณ ห้องปฏิบัติการ Plant Breeding Laboratory ณ มทส. ภายใต้การกำกับดูแลและประสานงานโดยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 23 เมษายน 2562  ในการนี้ศูนย์กิจการนานาชาติ โดยรองศาสตราจารย์สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ได้ให้การต้อนรับ โดยศูนย์ฯ ได้อำนวยความสะดวกในการเดินทาง การให้ข้อมูลแนะนำ มทส. และอื่นๆ

Yunnan Agricultural University, China เป็นมหาวิทยาลัยที่ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2558 โดยกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และบุคลากร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน การจัดการบรรยายและการประชุมร่วมกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ทางวิชาการ การส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการอื่น ๆ ที่เห็นชอบร่วมกัน