2019-2020 GLOBAL UNDERGRADUATE EXCHANGE PROGRAM (GLOBAL UGRAD)

ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้ประกาศรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2562 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 4-5 เดือน) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ได้เรียนเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยนักศึกษามทส. ระดับปริญญาตรี ผู้สนใจสมัครจะต้องสมัครในระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 05.00 น.

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครไปยังศูนย์กิจการนานาชาติ ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562

กำหนดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทน มทส. หากมีนักศึกษาสมัครมากกว่า 2 คน ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร
– มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
– เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
– ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปี 1 ขึ้นไป โดยจะต้องเหลือระยะเวลาการศึกษาหลังจากกลับมาจากสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
– มีภาวะผู้นำ ทำกิจกรรมนอกหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
– ไม่เคย หรือมีประสบการณ์น้อยมากในการเดินทางหรือรับทุนต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/programs/2019-global-ugrad/