นักศึกษา มทส. ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ณ Hunan University of Humanities, Science and Technology (HUHST) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในระหว่างวันที่ 9-22 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางวัฒนธรรมระยะสั้นกับ Hunan University of Humanities, Science and Technology (HUHST) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทั้งสองสถาบันมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558แล้วนั้น  โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ได้ส่งนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 20คน ไปเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาศนักศึกษาได้ประสบการการใช้ชีวิตในต่างประเทศ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์   กิจกรรมประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และสถานที่สำคัญๆทางวัฒนธรรมของประเทศจีน

ในโอกาศนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและนางสาวหทัยกาญจน  ทองเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปได้สรุป แนะนำการใช้ชีวิตและการเดินทางไปต่างประเทศเบื้องต้น  ภาพกิจกรรม 

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา สาขาวิชา

สำนักวิชา

1. นางสาวสุภาวดี  เอการัมย์ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์
2. นางสาวศิริวรรณ  ภัทรกูล ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร์
3. นางสาวชลิตา  ภักดีกิจ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์
4. นางสาวจาริยา ติดมา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีการเกษตร
5. นางสาวศิริพร  เกิดค้า ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีการเกษตร
6. นางสาวณัฐธัญญา  พวงนะที ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์
7. นางสาวกฤติพร  พึ่งสมบัติ ปริญญาตรีชั้นปีที่2 วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ วิศวกรรมศาสตร์
8. นางสาวศุภิสรา  จวงจันทร์ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์
9. นางสาวเบจมาศ  ธรรมฤทธิ์ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร์
10. นางสาวภูชิสสา  จันทร์สุข ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมศาสตร์
11. นายธีรพัฒน์  ทวีปรักษา ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรมศาสตร์
12. นายศตวรรณ  เพ็ชรดิษฐ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์
13. นางสาวรัตนาภรณ์  นงนุช ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์
14. นายณรัฐวุฒิ  กำลังศิลป์ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ยังไม่สังกัดสาขา วิศวกรรมศาสตร์
15. นางสาวกนกนาถ  ใหญ่สว่าง ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร์
16. นางรัชชกิตติ์  ไชยเชษฐ์ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี วิศวกรรมศาสตร์
17. นางสาวกัญญาพัชญ์  เสาวโค ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร์
18. นางสาวณัฐณิชา  อุตรุณ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์
19. นายชวิศ  พงศาวกูล ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 เคมี วิทยาศาสตร์
20. นายกฤตกร  วงศ์ศรี ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์