นักศึกษา มทส. ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ณ Zhejiang Gongshang University (ZJGSU)

ในระหว่างวันที่ 9-22 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางวัฒนธรรมระยะสั้นกับ Zhejiang Gongshang University (ZJGSU) ซึ่งทั้งสองสถาบันมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ได้ส่งนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 15 คน ไปเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาศนักศึกษาได้ประสบการการใช้ชีวิตในต่างประเทศ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์   กิจกรรมประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และสถานที่สำคัญๆทางวัฒนธรรมของประเทศจีน

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาและนางสาวหทัยกาญจน  ทองเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปได้สรุป แนะนำการใช้ชีวิตและการเดินทางไปต่างประเทศเบื้องต้น

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้

 1. นางสาวอารีรัตน์  แซ่ลิ้ม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 2. นางสาวจีรนาถ  นามไธสง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 3. นางสาวมานิตา  คำแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 4. นางสาวรัตนาภรณ์  อาโรรา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 5. นางสาวฟ้าใส  แสงสุระ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 6. นายวัชรพัฐ  จันทร์สว่าง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 7. นางสาวจีดาภา  สมจิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
 8. นางสาวศิรภัสสร  ชนขจี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
 9. นางสาวหิรัญญา  ลิ่มเครือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 10. นางสาวปิรสภัส  ชวีวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 11. นางสาวณัฐณิชา  กิ่งโคกกรวด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 12. นางสาวอภิญญา  ประสาทศิลป์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
 13. นายภูมิพัชร์  เนตรเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 14. นายกิตติศักดิ์  คำเพ็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 15. นายสุเมธ เกษรชื่น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ภาพกิจกรรม