นักศึกษา มทส. เข้าร่วมแข่งขัน Inter-University Basketball competition and Cheerleading competition ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

มทส. เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลทีมชาย และทีมเชียร์ลีดดิ้งร่วมแสดงในพิธีเปิดกิจกรรม Inter-University Basketball competition and Cheerleading competition ระหว่างวันที่ 16 – 24 กันยายน 2561 ณ SIAS International University สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายชื่อทีมบาสเกตบอลที่ร่วมการแข่งขัน
1. Sias International University, China
2. St. Joseph University, China
3. Universidad Católica Santa María La Antigua, Panama
4. Suranaree University of Technology, Thailand
5. University of Teharan, Iran
6. Lyceum of the Philippines – Batangas, Philippines
7. Notre Dame of Jolo College, Philippines
8. University of Surabaya, Indonesia

รายชื่อนักศึกษาทีมบาสเกตบอลชาย
นายกิตติพงษ์ บุตรเนียร
นายกิตติคุณ ศรีศิลป์
นายนวพล ยงยศ
นายพรรณราย พักเท่า
นายนริศ ปฏิมากรณ์ชัย
นายเทวฤทธิ์ ศรีสงคราม
นายณัฐนันท์ พิเชียรวิไล
นายธนกร พิพัฒน์รัตนถาวร
นายพงสิทธิ์ อภิวงศ์โสภณ
นายสันติสุข วงษาจันทร์
นายเตชิต สระคำจันทร์
นายนิธิวัฒน์ เศรษฐวงค์

รายชื่อนักกีฬาทีมเชียร์ลีดดิ้ง
นางสาววิมลรัตน์ วงศ์เฉลิมมัง
นางสาวชนาวันธุ์ ปราถนายิ่งยศ
นายนัฐพล คำนวล
นายณัฐวัตร ไชยสีดา
นายรัชตะ จังพนาสิน
นางสาวอบอุ่น บุญอาจ
นายสันติสุข หาญไธสง