Global Student Leadership Camp 2018, South Korea

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญนักศึกษามทส. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3 สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา มทส. จำนวน 1 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม โครงการค่ายผู้นำ Global Student Leadership Camp 2018 ในหัวข้อ “Meeting the Global Challenge: Creativity, Profession, and Humanity” ณ Daegu Health College (DHC) สาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้) ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 9 – 18 สิงหาคม 2561

นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน มทส. จะได้รับการสนับสนุนจาก มทส. ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ค่าประกันการเดินทางระหว่างประเทศ ส่วน DHC สนับสนุนค่าที่พัก และกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนักศึกษามทส. ระดับปริญญาตรี ในชั้นปีที่ 1-3 ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
2. มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
3. มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ดี พร้อมเรียนรู้ และมีความรับผิดชอบ
4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
5. หากมีความสามารถทางด้านศิลปะการแสดงไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
2. สำเนาบัตรนักศึกษา
3. ใบแสดงผลการศึกษาภาษาอังกฤษ (Transcript) ขอที่ศูนย์บริการการศึกษา
4. จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์ที่ปรึกษา (recommendation letter)
5. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์กิจการนานาชาติ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2
หมดเขตส่งใบสมัครในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
สัมภาษณ์คัดเลือกผู้สมัคร (ภาษาอังกฤษ) ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561

ดาวน์โหลดใบสมัคร  https://goo.gl/pTHNjs

ข้อมูลทั่วไป Daegu Health College  http://www.dhc.ac.kr/eng

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวหทัยกาญจน์ ทองเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี FB: Cia Sut