ทุนสำหรับนักศึกษา มทส. ในการเข้าร่วม GSA Thailand Short course 2018

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ มทส. และมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีก 6 สถาบัน จัดหลักสูตรศึกษาเรียนรู้ประเทศไทยสำหรับนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา (GSA Thailand Short Course 2018) ภายใต้หัวข้อ Thai Community in Globalized Context ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ 24 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2561 โดยให้มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้ง มทส. คัดเลือกนักศึกษาและส่งชื่อเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าวสถาบันละ 3 คน สกอ. จะรับผิดชอบค่าใช้ต่างๆ ตลอดหลักสูตร (ค่าที่พัก อาหาร ค่าเดินทางในประเทศที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ)

ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษา มทส. (ทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) สัญชาติไทย สุขภาพแข็งแรง ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75 (ปริญญาตรี) และ 3.25 (บัณฑิตศึกษา) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี และสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลา 1 เดือน

นักศึกษาที่สนใจสมัครโปรดศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/xt91UM

กำหนดส่งใบสมัคร: ส่งใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วย a statement of purpose เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 500 คำ ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศูนย์กิจการนานาชาติ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2

กำหนดสัมภาษณ์: วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

สอบถามข้อมูลได้ที่นางมัณฑนา ทยาธรรม ศูนย์กิจการนานาชาติ โทรศัพท์ 4143

รายละเอียดหลักสูตรเรียนรู้ทั้งหมดสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaioverseastudy.com