ศูนย์กิจการนานาชาติ จัดกิจกรรม “CIA-SUT Environmental Camp 2019”

ในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติ จัดกิจกรรมให้นักศึกษา มทส. นักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการค่ายศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ “CIA-SUT Environmental Camp 2019” โดยวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา มทส.ชาวไทย นักศึกษานานาชาติ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจำนวน 80 คน จากประเทศออสเตรีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภูฎาน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย จอร์แดน ได้เรียนรู้และตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี โดยกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาจากแต่ละประเทศ และทัศนศึกษาสถานท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี