นักศึกษา มทส. ร่วมกิจกรรม UNHAS International Cultural Program 2019

นักศึกษา มทส. ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมกิจกรรม UNHAS International Cultural Program 2019 ระหว่างวันที่ 11-20 สิงหาคม 2562 ณ Universitas Hasanuddin (UNHAS)   รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม : 1. นางสาวมานิตา คำแก้ว รหัสนักศึกษา B5851829  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2. นางสาวนภาพร มั่งมี รหัสนักศึกษา B5980703   สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ข่าวการรับสมัคร  Continue Reading

นักศึกษา มทส. เข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำ Global Student Leadership Camp 2019 ณ Daegu Health College (DHC) สาธารณรัฐเกาหลี

นักศึกษา มทส. ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายผู้นำ DHC Global Student Leadership Camp 2019 ณ ระหว่างวันที่ 11–20 สิงหาคม 2562 ณ Daegu Health College (DHC) รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม : 1. นางสาววรินทร สาสุขวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2. นางสาวสาธิดา สุภัทรวณิชย์ Continue Reading