Universitas Ahmad Dahlan เยือน มทส.

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มทส. ให้การต้อนรับ Miss Utamiingsih Linarti, Head of Industrial Engineering Department, Head of Industrial Engineering Department , Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนและเจรจารหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเฉพาะสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ ห้องประชุมวิษณุกรรม Continue Reading