Nagoya Institute of Technology เยือน มทส.

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มทส.  ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr. Shigeru Okamoto , Ms.Mariko Endo, Head of International Affairs Office, Ms. Miyuki Kanda, Nagoya Institute of Technology  ในโอกาสมาเยือนมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ และขยายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ Continue Reading