Nagoya Institute of Technology เยือน มทส.

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มทส.  ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr. Continue Reading