AUAP-PIM GLOBAL LEADERSHIP PROGRAMME 2019

ศูนย์กิจการนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 2 คน จะได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 AUAP-PIM GLOBAL LEADERSHIP PROGRAMME 2019 On “Next Generation Leader in a Disruptive World” Panyapiwat Institute of Management Bangkok, Thailand August 25 Continue Reading

ศกน.จัดกิจกรรมจัดการความรู้หน่วยงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมนานาชาติ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ “แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ระบบทะเบียนเอกสารรับ-ส่งในระบบ BOFFICE ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติทั้งพนักงานเก่าและพนักงานใหม่ มีความเข้าใจและสามารถใช้ระบบทะเบียนเอกสารรับ-ส่งในระบบ BOFFICE ในการสืบค้นหาเอกสาร การออกเลขรับ ส่งเอกสาร และแลกเปลี่ยนความรู้

โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร Non-Academic Staff Exchange ณ Harbin Engineering University

ศูนย์กิจการนานาชาติ ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร Non-Academic Staff Exchange กับ Harbin Engineering University ในระหว่างวันที่ 2-15 มิถุนายน 2562 โดยเข้าศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการของ Harbin Engineering University ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ College of International Cooperative Education (CICE), HEU Foreign Expert & International Students Apartment Working Space Building Continue Reading

ประกาศเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมนานาชาติ 26th Tri-U International Joint Seminar & Symposium 2019 at Jiangsu University (JSU), China.

The 26th Tri-U International Joint Seminar & Symposium (The 26th Tri-U) will be held during Oct. 20-24, 2019 at Jiangsu University (JSU), China. The 26th Tri-U aims at providing a platform for scholars and students Continue Reading