AUAP-PIM GLOBAL LEADERSHIP PROGRAMME 2019

ศูนย์กิจการนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 2 คน จะได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 1 Continue Reading

ศกน.จัดกิจกรรมจัดการความรู้หน่วยงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมนานาชาติ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ “แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ระบบทะเบียนเอกสารรับ-ส่งในระบบ BOFFICE ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติทั้งพนักงานเก่าและพนักงานใหม่ มีความเข้าใจและสามารถใช้ระบบทะเบียนเอกสารรับ-ส่งในระบบ BOFFICE ในการสืบค้นหาเอกสาร การออกเลขรับ ส่งเอกสาร และแลกเปลี่ยนความรู้

โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร Non-Academic Staff Exchange ณ Harbin Engineering University

ศูนย์กิจการนานาชาติ ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร Non-Academic Staff Exchange กับ Harbin Engineering University ในระหว่างวันที่ 2-15 มิถุนายน 2562 โดยเข้าศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการของ Harbin Engineering Continue Reading