SUT Global Entrepreneurship Camp 2019

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาร่วมกับศูนย์กิจการนานาชาติ กำหนดจัดกิจกรรม SUT Global Entrepreneurship Camp (SUT-GEC) 2019 ระหว่างวันที่ 20-28 พฤษภาคม 2562 เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการสร้างการโอกาสทางธุรกิจและแนวคิดการเป็นเจ้าของกิจการ พัฒนาการรับรู้ปัญหาและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมกิจกรรมจากต่างประเทศ   ในวันนี้ (23 พฤษภาคม 2562)  นางสาวหทัยกาญจน์  ทองเจริญ เจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ นำคณะผู้เข้าโครงการที่มาจากประเทศประเทศต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 55 คน ไปทัศนศึกษา ณ ไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน สถานกีฬาและสุขภาพ และห้องสมุดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น Continue Reading