ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำ Global Student Leadership Camp 2019 ณ Daegu Health College (DHC) สาธารณรัฐเกาหลี

ตามที่ศูนย์กิจการนานาชาติประกาศรับสมัครนักศึกษา มทส. เพื่อเข้าร่วมร่วมโครงการค่ายผู้นำ Global Student Leadership Camp 2019 ณ Daegu Health College (DHC) สาธารณรัฐเกาหลี ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2562 ซึ่งได้คัดเลือกผู้ที่เป็นตัวแทนนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ดังนี้ 1. นางสาววรินทร สาสุขวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2. นางสาวสาธิดา สุภัทรวณิชย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาแพทยศาสตร์  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3. Continue Reading