SUT Global Entrepreneurship Camp 2019

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาร่วมกับศูนย์กิจการนานาชาติ กำหนดจัดกิจกรรม SUT Global Entrepreneurship Camp (SUT-GEC) 2019 ระหว่างวันที่ 20-28 พฤษภาคม 2562 เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการสร้างการโอกาสทางธุรกิจและแนวคิดการเป็นเจ้าของกิจการ พัฒนาการรับรู้ปัญหาและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมกิจกรรมจากต่างประเทศ Continue Reading

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 (Japanese Government (MEXT) Scholarship 2020)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้สมัครชาวไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อรับทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาที่สถาบันการศึกษาญี่ปุ่น โดยมีทุนทั้งหมด 7 ประเภท ดังต่อไปนี้ 1.ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students) 2. ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students) 3. Continue Reading