SUT Global Entrepreneurship Camp 2019

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาร่วมกับศูนย์กิจการนานาชาติ กำหนดจัดกิจกรรม SUT Global Entrepreneurship Camp (SUT-GEC) 2019 ระหว่างวันที่ 20-28 พฤษภาคม 2562 เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการสร้างการโอกาสทางธุรกิจและแนวคิดการเป็นเจ้าของกิจการ พัฒนาการรับรู้ปัญหาและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมกิจกรรมจากต่างประเทศ   ในวันนี้ (23 พฤษภาคม 2562)  นางสาวหทัยกาญจน์  ทองเจริญ เจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ นำคณะผู้เข้าโครงการที่มาจากประเทศประเทศต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 55 คน ไปทัศนศึกษา ณ ไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน สถานกีฬาและสุขภาพ และห้องสมุดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น Continue Reading

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 (Japanese Government (MEXT) Scholarship 2020)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้สมัครชาวไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อรับทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาที่สถาบันการศึกษาญี่ปุ่น โดยมีทุนทั้งหมด 7 ประเภท ดังต่อไปนี้ 1.ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students) 2. ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students) 3. ทุนญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Students) 4. ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students) 5. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค (College of Technology Students) 6. ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ (Specialized Training College Continue Reading

Thu Dau Mot University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าศึกษาดูงาน ณ มทส.

  On May 13th, 2019, Assoc. Prof. Dr.Weerapong Pairsuwan,Rector , Asst. Prof. Dr. PhongchaiJittamai,Vice rector of Finance and General Admimistration, board of director, and professor of Suranaree University of Technology has welcomed Chairman of University Council Continue Reading