SUT 2019 ISAN-ASEAN+ Culture Festival

“SUT 2019: ISAN-ASEAN+ Culture Festival” เสริมสร้างบรรยากาศนานาชาติใน มทส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับ ศูนย์กิจการนานาชาติ จัดกิจกรรม “SUT 2019: ISAN-ASEAN+ Culture Festival” งานแสดงวัฒนธรรมอีสานและอาเซียน เสริมสร้างบรรยากาศนานาชาติในมหาวิทยาลัย ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 4 เมษายน Continue Reading