ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Non-Academic Staff Exchange ณ Harbin Engineering University

       ตามที่ศูนย์กิจการนานาชาติประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Non-Academic Staff Exchange ณ Harbin Engineering University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2562 นั้น ผลการคัดเลือกผู้ได้รับเข้าร่วมโครงการดังนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ นางสาวจันทรรัตน์ บุญมาก  ส่วนประชาสัมพันธ์ น.ส.จารุวรรณ คงมั่น           ส่วนกิจการนักศึกษา ผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ได้แก่ นางสาวสุชญา  Continue Reading