นักศึกษา มทส. เข้าร่วม CommTECH Camp Highlight 2019 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ในระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2019 ตัวแทนนักศึกษา มทส. จำนวน 2 คน เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ CommTECH Camp Highlight 2019 ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้มรดกวัฒนธรรมอันหลากหลายของอินโดนีเซีย ได้แก่ การเรียนภาษาอินโดนีเซีย ศิลปวัฒนธรรมการดนตรี การเต้นรำ การปรุงอาหารอินโดนีเซีย และเยี่ยมชมเมืองสุรบายา รายชื่อนักศึกษามีดังนี้ 1. นายจักรี Continue Reading

รับสมัครนักศึกษา มทส. เข้าร่วมโครงการ Thailand Short Course 2019

  ประกาศรับสมัครนักศึกษามทส. ระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการหลักสูตรระยะสั้น (Thailand Short Course 2019) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2562 โครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2562 มทส. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถานบันอุดมศึกษาไทย 7 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2562 Continue Reading