มทส. ติดท็อป 3 ม.ไทยในการจัดอันดับ ม.ชั้นนำของเอเชีย-แปซิฟิก 2019โดย THE

เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชียโดย Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Times Higher Education Asia-Pacific University Rankings 2019) ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ติดกลุ่มอันดับ 181-190 ของเอเชีย-แปซิฟิก และเป็นอันดับ 3 ของไทย ขยับขึ้นจากอันดับที่ 4 เมื่อปี 2018 แม้ว่าในภาพรวมการจัดอันดับในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจะมีอันดับลดลง เนื่องมาจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่ผลรวมของการดำเนินการตามตัวชี้วัดของ THE เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตัวชี้วัดด้านคุณภาพผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนศึกษาต่อ ณ Nanyang Technological University

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ว่าด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อนถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแด่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด เพื่อไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง จำนวน 5  ทุน นักศึกษามทส. หรือผู้สนใจ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในรายละเอียดทุน