AIT ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก ณ มทส.

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัชฐ์  บุญครอง รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ อ. ดร.ปั้นเจตน์ ธรรมรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี, อ. ดร.เอกบดินทร์ Continue Reading

2020 TGS Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ดำเนินการให้และบริหารทุนการศึกษาในการแลกเปลี่ยนบุคลากร และส่งเสริมให้เกิดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ข้ามผ่านวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจอันดีและมิตรภาพระหว่างชาวไทยและชาวอเมริกัน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลไทยอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 60 ปี ขณะนี้มูลนิธิฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Continue Reading