2019-2020 GLOBAL UNDERGRADUATE EXCHANGE PROGRAM (GLOBAL UGRAD)

วันนี้ (วันที่ 9 มกราคม 2562) ศูนย์กิจการนานาชาติ โดยผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการศูนย์กิจการ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา มทส. ที่สนใจเข้าร่วมสมัครรับทุน จำนวน 4 คน โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษา มทส. เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกระดับประเทศ โครงการ Global Undergraduate Exchange Program 2019 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ณ สหรัฐอเมริกา  รายชื่อดังนี้ 1. นางสาวธันย์ชนก นวลพลกรัง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ Continue Reading