รับสมัครนักศึกษาอบรมฟรี ในหัวข้อ Winning in the Work World” W3 Program

ศูนย์กิจการนานาชาติ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 10 คน เพื่อเข้ารับการอบรมออนไลน์ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในหัวข้อ “Winning in the Work World” W3 Program โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องร่วมการอบรมในระบบออนไลน์ระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาที่สนใจ สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์กิจการนานาชาติ อาคารวิชาการ 2 ชั้น 1 พร้อมแนบสำเนาบัตรนักศึกษาภายในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม Continue Reading

นักศึกษาจาก University of Victoria, Canada มาเเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา

ในระหว่างวันที่ 4-12 มกราคม 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกและปฐมนิเทศในการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏบัติงานสหกิจศึกษาในด้านการใช้ชีวิตใน มทส. และในประเทศไทย  ในการนี้ยังได้ประสานงานด้านที่พัก ยานพาหนะ และการแลกเปลี่ยน สนทนาทางด้านภาษากับนักศึกษา มทส. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ Mr.Ramon  Dionisio และ Miss Catherine  Wong  นักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก University of Victoria ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอลเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยมีกำหนดตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม ถึงวันที่ 24 เมษายน 2562