ศูนย์กิจการนานาชาติจัดกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ “GIFT EXCHANGE”

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมจัดกิจกรรม Merry Continue Reading

สถานกงสุลใหญ่ สปป. ลาวเยือน มทส.

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับท่านกงสุลคมคาย  พระวรชัย พร้อมคณะ จากสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว ณ จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาจากาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาวที่ศึกษาอยู่ Continue Reading

ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2563

  “โครงการ Global Partnership” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนานโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ Continue Reading

ทุน Franco-Thai Scholarship Program

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำปรเทศไทยว่ารัฐบาลฝรั่่งเศสได้เปิดรับสมัครทุน Franco-Thai Scholarship Program ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศส โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนที่จัดสรรให้แก่นักศึกษาไทยที่มีอายุตำกว่า 35 ปี  (นับถึงวันที่ Continue Reading