ขอเชิญนักศึกษา มทส. สมัครเข้าร่วม Global Undergraduate Exchange Program 2020-2021

ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2563 (Global Undergraduate Exchange Program 2020-2021) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4-5 เดือน) โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยในรอบการรับสมัครปี 2020 โครงการเน้นให้ความสำคัญกับสาขาวิชาด้านการบริหารธุรกิจ (Business Administration) การประกอบการ (Entrepreneurship)  และสาขาสะเต็มศึกษา (STEM)  ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ Continue Reading

คิง เพาเวอร์ มอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ค คิงพาวเวอร์ มอบทุนการสึกษาจำนวน 7 ทุน โดยไม่ต้องใช้ทุนคืนเพื่อไปศึกษาต่อ ณ De Montfort University ประเทศอังกฤษ คุณสมบัติผู้สมัคร: – สัญชาติไทย – อายุไม่เกิน 35 ปี – ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทอื่นมาก่อน – มีผลคะแนนสอบ IELTS 6.5 หรือเทียบเท่า – ผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาตรี (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.5 – ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้อง หรือจบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่ต้องการศึกษาต่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เอกสารที่เกี่ยวข้อง: – Continue Reading

ผู้แทน University of Indonesia เยือน ศกน.

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ คณบดีพร้อมด้วยคณาจารย์จากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. Mila Tejamaya จาก Department of Occupational Health and Safety, Faculty of Public Health, University of Indonesia ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์กิจการนานาชาติเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัยในด้านการเรียน การสอน และการวิจัยในอนาคต นอกจากนี้ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Continue Reading

สำนักพยาบาลศาสตร์แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ Michigan School of Nursing

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การผดุงครรภ์ อาชีวอนามัย ฯลฯ ที่กำลังเรียนปริญญาโทสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ จาก Michigan School of Nursing ในการมาฝึกปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระหว่างวันที่ 11-23 พฤศจิกายน 2562 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  Associate Professor Dr. April Bigelow ได้บรรยายในหัวข้อเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในอเมริกา และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในประเทศไทยระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมกัน ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาศให้นักศึกษา มทส. ได้ใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนและศึกษาวัฒนธรรมของไทยอีกด้วย เช่นเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง อาหารไทย  เป็นต้น ในการนี้ Continue Reading

Invite SUT’s Student and academic staff to attend ASEA-UNINET International Community Outreach Program: Life Below Water

University of  Airlangga, Indonesia invited SUT’s studern and academic staff to joint  ASEA-UNINET International Community Outreach Program: Life Below Water which will be held from 15-21 December 2019 at Universitas Airlangga, Surabaya and Diponegoro University, Semarang, Indonesia. Following the Continue Reading

ผู้บริหารจาก Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) หารือความร่วมมือกับ มทส.

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ Dr.Pramono Nugroho Director, Lembage Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indonesian Institute of Sciences ในการมาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนนักวิจัย สรุปสาระสำคัญของการหารือมีดังนี้ การรับนักศึกษามาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ใน (Internship) ระยะเวลา 3-6 เดือนในช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม โดยสามารถเริ่มได้ในปี 2563 การแลกเปลี่ยนนักวิจัยรุ่นเยาว์ (young researcher) Continue Reading